BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seçimde istifa eden memur sağlık yardımı alabilir mi?

Seçimde istifa eden memur sağlık yardımı alabilir mi?

Bu­gün­ler­de ül­ke­miz ya­vaş ya­vaş se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­me­ye baş­la­dı. Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ne­de­niy­le ka­mu gö­re­vi ya­pan me­mur­lar­dan aday ol­mak is­te­yen­ler is­ti­fa et­ti­ler.Bu­gün­ler­de ül­ke­miz ya­vaş ya­vaş se­çim at­mos­fe­ri­ne gir­me­ye baş­la­dı. Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ne­de­niy­le ka­mu gö­re­vi ya­pan me­mur­lar­dan aday ol­mak is­te­yen­ler is­ti­fa et­ti­ler. Se­çi­len­ler ye­ni gö­rev­le­ri­ne baş­la­ya­cak­ken, se­çi­le­me­yen­ler is­te­me­le­ri ha­lin­de es­ki gö­rev­le­ri­ne dö­ne­bi­le­cek­ler. Se­çim ne­de­niy­le gö­re­vin­den is­ti­fa eden dev­let me­mur­la­rı­nın bu sü­reç için­de sağ­lık yar­dım­la­rı alıp ala­ma­ya­ca­ğı ko­nu­su tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Çe­şit­li yer­ler­den be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ve­ya mec­lis üye­li­ği gi­bi gö­rev­ler ne­de­niy­le is­ti­fa eden eş ve dost dı­şın­da ga­ze­te­miz oku­yu­cu­la­rın­dan da ge­len so­ru­lar üze­ri­ne bu haf­ta­ki ya­zı­mı­zın ko­nu­su­nu özel­de, is­ti­fa eden dev­let me­mur­la­rı­na, ge­nel ola­rak da her­han­gi bir se­bep­le si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na eren me­mur, iş­çi ve­ya es­naf ve sa­nat­kâr­la­rın sağ­lık yar­dım­la­rı­nı al­ma­ya de­vam edip ede­me­ye­cek­le­ri ko­nu­su­na ayır­dık. Ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­lı­ğı­nın ne za­man so­na er­miş sa­yı­la­ca­ğı ve zo­run­lu si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na eren­le­rin ne ka­dar sü­re ile sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­ca­ğı­na iliş­kin hü­küm­ler, 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun 67’nci mad­de­si ile Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı İş­lem­le­ri Yö­net­me­li­ği’nin 10 ve 32’nci mad­de­le­rin­de hük­me bağ­lan­mış­tır. 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun 67. mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı­na gö­re, Ka­nu­nun 60. mad­de­si­nin (a) ben­di kap­sa­mın­da ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lan­lar (ki bun­lar; iş­çi, es­naf ve sa­nat­kâr­lar ile me­mur­lar­dır), zo­run­lu si­gor­ta­lı­lık­la­rı­nın so­na er­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren on gün son­ra ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na ere­cek­tir. 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun 60. mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­ne gö­re sa­de­ce 4/a (SSK) kap­sa­mın­da si­gor­ta­lı olan­lar de­ğil, 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emek­li San­dı­ğı) kap­sa­mın­da si­gor­ta­lı olan­lar da ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lı­yor­lar. Öte yan­dan, 4/a, 4/b ve 4/c kap­sa­mın­da olup zo­run­lu si­gor­ta­lı­lık­la­rı­nı yi­ti­ren­le­rin, si­gor­ta­lı­lık­la­rı­nı yi­tir­dik­le­ri ta­rih­ten ge­ri­ye doğ­ru bir yıl için­de 90 gün GSS prim ödem­le­ri var­sa, zo­run­lu si­gor­ta­lı­lık­la­rın­dan son­ra­ki ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­lık­la­rın­dan do­la­yı prim bor­cu olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, si­gor­ta­lı­lık ni­te­li­ği­ni yi­tir­dik­le­ri ta­rih­ten iti­ba­ren 90 gün sü­rey­le, bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu ki­şi­ler da­hil sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­dı­rı­la­cak­lar. Ör­ne­ğin, her­han­gi bir ne­den­le 1 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de si­gor­ta­lı­lı­ğı so­na eren iş­çi ve­ya es­na­fın (4/a ve­ya 4/b’li­nin) Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı yö­nün­den si­gor­ta­lı­lı­ğı 10 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de son­ra ere­cek­tir. Söz ko­nu­su ki­şi­nin ge­ri­ye doğ­ru bir yıl için­de 90 gün Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı prim öde­me­si var­sa, 90 gün da­ha sağ­lık yar­dı­mı ala­bi­le­cek­tir. Bu ki­şi­nin sa­de­ce ken­di­si de­ğil, bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu eş, ço­cuk, an­ne ve ba­ba­la­rı da ay­nı şe­kil­de sağ­lık yar­dı­mı ala­bi­le­cek­ler. Bu­ra­da ak­la şu so­ru ge­le­bi­lir: Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gir­di. 1 Ara­lık 2008 ta­ri­hin­de is­ti­fa eden bir ki­şi na­sıl olu­yor da ge­ri­ye doğ­ru 90 gün Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Pri­mi ödü­yor? 5510 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re, Ka­nu­nun yü­rür­lük ta­ri­hin­den ön­ce SSK ve Bağ-Kur’a ta­bi olan­la­rın öde­dik­le­ri prim­ler GSS pri­mi ola­rak ka­bul edil­miş­tir. Do­la­yı­sıy­la bu ki­şi­ler 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra iş­ten çık­tık­la­rı ta­ri­he ka­dar 90 gün GSS pri­mi öde­me­miş ol­sa­lar bi­le, 1 Ekim ön­ce­si öde­dik­le­ri prim­ler­le 90 gü­nü ta­mam­la­ma­la­rı ha­lin­de yu­ka­rı­da be­lir­ti­len sü­re ka­dar sağ­lık yar­dı­mı ala­bi­le­cek­ler. Es­ki me­mur­lar üç yıl kap­sam dı­şı 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den ön­ce ça­lış­ma­ya baş­la­yan dev­let me­mur­la­rı için ise bir ge­çiş sü­re­si var­dır. Dev­let me­mur­la­rı 5510 sa­yı­lı Ka­nun ile GSS kap­sa­mı­na alın­mış ol­sa­lar bi­le ge­çi­ci mad­de­ye gö­re üç yıl sü­rey­le GSS kap­sa­mı dı­şın­da tu­tul­muş­lar­dır. Üç yıl için­de es­ki uy­gu­la­ma­lar gi­bi ça­lış­tık­la­rı ku­rum­lar ta­ra­fın­dan sağ­lık yar­dı­mı sağ­la­na­cak. Bu üç yıl­lık sü­re için­de is­ti­fa eden­ler, se­çim ne­de­niy­le is­ti­fa eden­ler de da­hil, me­mur­luk ne­de­niy­le al­mış ol­duk­la­rı sağ­lık yar­dı­mı so­na ere­cek. Bu ki­şi­ler var­sa eş­le­ri­nin üze­rin­den ve­ya biz­zat ken­di­le­ri SGK’ya baş­vu­rup Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı pri­mi öde­ye­rek sağ­lık yar­dı­mı ala­bi­lir­ler. 1 Ekim 2008 ta­ri­hin­den son­ra dev­let me­mur­lu­ğu­na gi­ren ve 4/c kap­sa­mın­da olan­lar için ge­nel hü­küm­ler ge­çer­li­dir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT