BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAMİLELERE yatılı hizmet KARS

HAMİLELERE yatılı hizmet KARS

İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nün an­ne ve ço­cuk ölüm­le­ri­ni azalt­mak için baş­lat­tı­ğı uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da, risk­li do­ğum ya­pa­cak ka­dın­lar tes­pit edi­li­yor.İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü’nün an­ne ve ço­cuk ölüm­le­ri­ni azalt­mak için baş­lat­tı­ğı uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da, risk­li do­ğum ya­pa­cak ka­dın­lar tes­pit edi­li­yor. Ekip­ler, do­ğu­ma bir haf­ta ka­la an­ne ada­yı­nı kö­yün­den alıp Kars Do­ğum ve Ço­cuk Ba­kı­me­vi­ne ge­ti­ri­yor­lar. Yet­ki­li­le­rin ba­kı­me­vi­ne ge­tir­di­ği 24 ya­şın­da­ki Ki­bar Zen­ci, “Köy­de ol­say­dık be­nim ve be­be­ği­min ha­ya­tı teh­li­ke­de ola­cak­tı. Yet­ki­li­le­re te­şek­kür edi­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT