BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2009 yı­lı büt­çe­si 259 MİLYAR TL

2009 yı­lı büt­çe­si 259 MİLYAR TL

Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da ka­bul edi­len 2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu­na gö­re büt­çe bü­yük­lü­ğü 259 mil­yar 157 mil­yon TL, büt­çe ge­lir­le­ri 248 mil­yar 759 mil­yon TL, büt­çe açı­ğı ise 10 mil­yar 397 mil­yon TL ola­cak.Büt­çe gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da Başbakan Yardımcısı Çiçek ve Devlet Bakanı Çubukçu bir sü­re soh­bet et­ti. Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da ka­bul edi­len 2009 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu­na gö­re büt­çe bü­yük­lü­ğü 259 mil­yar 157 mil­yon TL, büt­çe ge­lir­le­ri 248 mil­yar 759 mil­yon TL, büt­çe açı­ğı ise 10 mil­yar 397 mil­yon TL ola­cak. 2009 Büt­çe Ka­nu­nu­na gö­re ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne tah­sis edi­len öde­nek­ler top­la­mı ile ge­nel büt­çe ge­lir tah­mi­ni top­la­mı ara­sın­da­ki fark, net borç­lan­may­la kar­şı­la­na­cak. 2009 yı­lı prog­ra­mın­da ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer alan pro­je­ler dı­şın­da, her­han­gi bir pro­je­ye har­ca­ma ya­pı­la­ma­ya­cak. Ha­zi­ne ga­ran­ti li­mi­ti, 4 mil­yar do­lar ola­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT