BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Biraz ciddiyet lütfen!..

Biraz ciddiyet lütfen!..

Ta­raf­gir­lik, fa­na­tizm ve cid­di­yet­siz­lik en mu­te­ber ol­ma­sı ge­re­ken ku­rum­la­rı fe­na hal­de yıp­ra­tı­yor... He­men her şe­yin çi­vi­si çık­mış du­rum­da.Ta­raf­gir­lik, fa­na­tizm ve cid­di­yet­siz­lik en mu­te­ber ol­ma­sı ge­re­ken ku­rum­la­rı fe­na hal­de yıp­ra­tı­yor... He­men her şe­yin çi­vi­si çık­mış du­rum­da. İş­le­ri­ne gel­di­ği za­man, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne (AYM) ne­re­dey­se kut­sal­lık at­fe­den­ler, he­sap­la­rı­na ters dü­şen bir ka­rar çı­kın­ca, bu de­fa Yük­sek Mah­ke­me­yi ve onu tem­sil eden Baş­ka­nı­nı te­fe ko­yu­yor­lar. Üs­te­lik bu­nu hu­kuk adı­na fi­lan ya­pı­yor­lar ki, son de­re­ce gü­lünç olu­yor­lar! Son gün­le­rin tar­tış­ma­sı ma­lum. Nü­fu­su 2000’in al­tı­na düş­müş olan bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı ile il­gi­li ola­rak, Mec­lis’te ka­bul edi­lip yü­rür­lü­ğe gir­miş olan; 6.3.2008 Ta­rih­li 5747 Sa­yı­lı ka­nu­nun ba­zı mad­de­le­ri­nin ip­ta­li için, CHP AYM’ye baş­vur­muş­tu. Mah­ke­me de bu baş­vu­ru­yu 6/5 (ya­ni oy çok­lu­ğu ile) red­det­miş­ti... (2008/ 153 K. Sa­yı­lı ka­rar.) Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt ile üye­ler Ful­ya Kan­tar­cı­oğ­lu, Meh­met Er­ten, Şev­ket Apa­lak ve Zeh­ra Ay­la Perk­taş, bu ka­ra­ra ka­tıl­ma­yıp mu­ha­le­fet şer­hi koy­muş­lar. Bu­ra­ya ka­dar her şey nor­mal. Ya­ni Mah­ke­me­nin her za­man­ki iş­le­yi­şi ve ka­rar pro­se­dü­rün­de bir ek­sik­lik yok. An­cak Da­nış­tay, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ko­nu ile il­gi­li ge­nel­ge­si hak­kın­da, AYM’nin ka­ra­rı­nı hü­küm­süz bı­ra­kan bir ka­rar ver­di ve YSK da bu­na uy­du... Ye­ni du­ru­ma gö­re, ip­tal edil­miş olan 740 bel­de be­le­di­ye­si, 6 Ara­lık’tan iti­ba­ren 60 gün için­de, (Oy­sa AYM’ye gö­re 60 gün­lük sü­re 22 Mart 2008’de baş­lı­yor­du) da­va aç­tı­ğı tak­dir­de, se­çim­le­re gir­me im­kâ­nı­na ka­vu­şu­yor... AYM Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, söz ko­nu­su ip­tal ka­ra­rın­da ka­bul oyu ver­miş olan beş üye ile de gö­rü­şe­rek, mez­kur ka­ra­ra sa­hip çık­ma nok­ta­sın­da bir açık­la­ma yap­tı. Bu­ra­da da anor­mal bir şey yok. Çün­kü Mah­ke­me ka­ra­rı­na sa­hip çık­mak zo­run­da­dır. Esas anor­mal­lik­ler bun­dan son­ra baş­la­dı... Ka­ra­ra mu­ha­lif olan Baş­kan­ve­ki­li Os­man Pak­süt ve dört üye ile, bu ka­ra­rın otu­ru­mu­na ka­tıl­ma­yan üye Nec­mi Öz­ler (Onun ye­ri­ne ye­dek üye Mus­ta­fa Yıl­dı­rım ka­tıl­dı) ve ye­dek üye­ler Ca­fer Şat ve Fet­tah Oto, tu­haf bir be­yan­da bu­lun­du­lar ve Baş­kan Kı­lıç’ın yap­tı­ğı açık­la­ma­nın, Mah­ke­me’nin gö­rü­şü ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ler iyi mi! Şim­di so­ru bir: Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­de, bir ka­ra­rın otu­ru­mu­na ka­tıl­ma­yan üye; ne za­man­dan be­ri, ka­ra­ra ka­tı­lıp rey bil­dir­miş gi­bi böy­le açık­la­ma­lar ya­pı­yor? So­ru iki: Yi­ne ka­rar otu­ru­mu­na ka­tıl­ma­yan ye­dek üye­le­rin re­yi, ne za­man­dan be­ri hü­küm ifa­de edi­yor? Da­ha doğ­ru­su bun­la­rın ka­rar­la il­gi­li gö­rüş bil­dir­me­si söz ko­nu­su ola­bi­lir mi? So­ru üç: Epey za­man­dan be­ri is­mi et­ra­fın­da çok de­ği­şik spe­kü­las­yon­la­rın dön­dü­ğü Os­man Pak­süt’ün bu ka­çın­cı vak’ası? Aca­ba Pak­süt’ün Mah­ke­me Üye­li­ği ve Baş­kan­ve­kil­li­ğin­den baş­ka, bil­me­di­ği­miz bir mis­yo­nu mu var? So­ru dört: Baş­kan Ha­şim Kı­lıç’ın, hu­ku­ki mev­zu­ata ve el­bet­te tea­mül­le­re uy­gun ola­rak; Mah­ke­me­ce ve­ril­miş olan, “Ke­sin ve her­ke­si bağ­la­yı­cı ni­te­lik­te” (AY Mad­de 153) bir ka­ra­rı sa­vun­ma­sın­da yan­lış olan hu­sus ne­dir? Ka­ra­rı in­kâr mı et­me­liy­di? So­ru beş: Pak­süt’ün so­ru işa­re­ti yük­lü ey­lem­le­ri­ne ve ye­dek üye­le­rin, hiç­bir hu­ku­ki mes­ne­di ol­ma­yan ‘kor­san bil­di­ri­si­ne’ ses çı­kar­ma­yıp, Ha­şim Kı­lıç’a yük­le­nen­ler; yük­sek yar­gı or­gan­la­rı­nın yıp­ran­ma­sı­na, biz­zat ça­nak tut­muş ol­mu­yor­lar mı? Son söz: Bey­ler!... Bi­raz cid­di­yet lüt­fen. “Hu­kuk” çok cid­di bir ko­nu­dur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT