BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­za­rı­mı­za yılın deneme ödülü

Ya­za­rı­mı­za yılın deneme ödülü

S. Ah­met Ar­va­si’nin yâd edil­di­ği top­lan­tı­da ES­KA­DER ta­ra­fın­dan bu yıl il­ki dü­zen­le­nen kül­tür-sa­nat ödül­le­ri­nin sa­hip­le­ri de açık­lan­dı.S. Ah­met Ar­va­si’nin yâd edil­di­ği top­lan­tı­da ES­KA­DER ta­ra­fın­dan bu yıl il­ki dü­zen­le­nen kül­tür-sa­nat ödül­le­ri­nin sa­hip­le­ri de açık­lan­dı. Araş­tır­ma­dan in­ce­le­me­ye, hi­ka­ye­den res­me ka­dar 30 dal­da ve­ri­len ödül­ler­de, ya­za­rı­mız Ay­şe Gök­türk Tun­ce­roğ­lu “Gur­bet De­di­ğin” ad­lı ki­ta­bıy­la en iyi de­ne­me ödü­lü­ne la­yık gö­rül­dü. Top­lan­tı­da, en iyi ki­tap ya­yın­cı­lı­ğın­da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yesi Kül­tür AŞ’nin, en iyi ku­rum da­lın­da Bi­lim ve Sa­nat Vak­fı’nın, en iyi ya­yın or­ga­nı da­lın­da Kül­tür der­gi­si­nin ödül­len­di­ri­le­ce­ği; üs­tün hiz­met ödü­lü­nün Cen­giz Dağ­cı’ya, özel ödü­lün de Azer­bay­can­lı şa­ir Bah­ti­yar Va­hap­za­de’ye ve­ri­le­ce­ği du­yu­rul­du.
Kapat
KAPAT