BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yusuf ocakta biter

Yusuf ocakta biter

İhsan Alioğlu: Yusuf Trabzonspor’da oynamayı çok istiyorUMUT­LAR SÜ­RÜ­YOR Trab­zons­por Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su İh­san Ali­oğ­lu, Yu­suf’un trans­fe­ri­nin ge­le­cek ay için­de olum­lu so­nuç­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di. “Yu­suf, tek­nik di­rek­tö­rü­müz Er­sun Ya­nal’ın da es­ki öğ­ren­ci­si. Bu fut­bol­cu­nun Trab­zons­por’da üst dü­zey oy­na­ma is­te­ği var” di­yen Ali­oğ­lu, “Bur­sa ku­lü­bü bu trans­fer­den faz­la ge­lir el­de et­mek is­ti­yor. Bu da çok nor­mal. Ta­lep et­tik­le­ri mik­tar bi­ze uy­ma­dı­ğı için bek­le­mek du­rum­da­yız. Şu an­da ke­sin bir­şey yok. Ama ben ocak ayı içe­ri­sin­de olum­lu bir so­nu­cun çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. PAPY’DE KARAR YANAL’IN Trab­zon’a ge­ti­ri­len Bu­run­di­li oyun­cu Faty Papy’nin An­tal­ya kam­pı­na ka­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Ali­oğ­lu, şöy­le ko­nuş­tu: “Eğer, is­te­di­ği­miz ve­rim­lik­te olur­sa bu fut­bol­cuy­la söz­leş­me im­za­la­ya­ca­ğız. PAF ta­kım ho­ca­mız Ah­met Özen’in gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da bu oyun­cu­yu Trab­zon’a ge­tir­dik. Kamp­ta Er­sun Ya­nal, bu oyun­cuy­la il­gi­li ka­ra­rı­nı ve­re­cek. Ge­rek­li ye­ter­li­lik­te gö­rü­lür­se A ta­kım­da ka­la­cak. Kamp son­ra­sın­da bu fut­bol­cu­nun du­ru­mu net­leş­miş ola­cak”. Bu ara­da Ya­nal, An­tal­ya kam­pı için PAF ta­kı­mın­dan Gök­sü, Meh­met ve Ya­sin’i A ta­kım kad­ro­su­na al­dı. Brüls dök­tü­rü­yor Trab­zons­por’un Bel­çi­ka’nın KAS Eu­pen ta­kı­mın­dan trans­fer et­ti­ği ve ge­li­şi­mi­ni iz­le­ye­rek önü­müz­de­ki se­zon­da be­del­siz trans­fer edil­mek üze­re Hol­lan­da’nın Stric­hing MVV ta­kı­mı­na ver­di­ği Chris­ti­an Brüls ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la bü­yük be­ğe­ni top­lu­yor. Genç fut­bol­cu ta­kı­mı­nın FC Zwol­le ile oy­na­yıp 4-1 ka­zan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da gös­ter­di­ği oyun­la Hol­lan­da ba­sı­nın­da gün­de­me otur­du. Ma­çın ada­mı se­çi­len Brüls 49. da­ki­ka­da at­tı­ğı gol­le ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çi­rir­ken di­ğer 3 go­lün de ha­zır­la­yı­cı­sı ol­du. Bel­çi­ka­lı fut­bol­cu en yük­sek no­tu alan fut­bol­cu­lar ara­sın­dan haf­ta­nın kar­ma­sı­na se­çil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT