BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GÜ­NEŞ G.KO­RE’DE KA­LI­YOR

GÜ­NEŞ G.KO­RE’DE KA­LI­YOR

G.Ko­re’de­ki ba­şa­rı­lı fut­bol el­çi­miz Şe­nol Gü­neş, Bur­sas­por’dan son­ra CSKA Mos­ko­va ve is­mi­ni ver­me­di­ği iki Ja­pon ku­lü­bün­den da­ha tek­nik di­rek­tör­lük tek­li­fi al­dı­ğı­nı açık­la­dı.G.Ko­re’de­ki ba­şa­rı­lı fut­bol el­çi­miz Şe­nol Gü­neş, Bur­sas­por’dan son­ra CSKA Mos­ko­va ve is­mi­ni ver­me­di­ği iki Ja­pon ku­lü­bün­den da­ha tek­nik di­rek­tör­lük tek­li­fi al­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ye­ni yıl ta­ti­li için Tür­ki­ye’de bu­lu­nan Gü­neş, “FC Se­ul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne söz ver­dim. Bir yıl da­ha G.Ko­re’de ka­la­ca­ğım. O yüz­den CSKA Mos­ko­va ve Ja­pon ku­lüp­le­ri­nin tek­li­fi­ni de­ğer­len­dir­me­ye al­ma­dım. Bir­kaç gün İs­tan­bul’da kal­dık­tan son­ra G.Ko­re’ye dö­nüp, FC Se­ul ta­kı­mı­nı ye­ni se­zon için kam­pa ala­ca­ğım. Şu­bat ayın­da da FC Se­ul ta­kı­mıy­la An­tal­ya’ya ge­le­rek bu­ra­da hem kamp ya­pa­ca­ğız, hem de ha­zır­lık maç­la­rı oy­na­ya­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT