BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YILDIZ TAMAM GİBİ

YILDIZ TAMAM GİBİ

Yakın çevresine “Mehmet’i G.Saray’a verdik” diyen Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Adnan Polat’la bugün son defa masaya oturacak> Ercan YILDIZ MEH­MET’LE DE KO­NUŞ­TU Ara trans­fer dö­ne­mi­nin en göz­de is­mi Meh­met Yıl­dız’ın G.Sa­ray­lı ol­ma­sı­nın an me­se­le­si ol­du­ğu bil­di­ril­di. Si­vasspor Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz’ın ya­kın çev­re­si­ne, “Meh­met Yıl­dız’ı G.Sa­ray’a ver­dik sa­yı­lır. Ar­tık çok kü­çük pü­rüz­ler kal­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, her ge­çen gün bir adım da­ha Flor­ya’ya yak­la­şan 27 ya­şın­da­ki gol­cü fut­bol­cu­nun li­gin ikin­ci ya­rı­sın­dan iti­ba­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı for­may­la mü­ca­de­le ede­ce­ği ifa­de edil­di. İs­tan­bul’da dün Meh­met Yıl­dız’la bir ara­ya ge­len Mec­nun Od­yak­maz’ın, gol­cü fut­bol­cuy­la trans­fe­ri hak­kın­da gö­rüş­tü­ğü ve “Tek cid­di tek­lif G.Sa­ray’dan var. Sen de onay ve­rir­sen bu iş bi­te­cek” de­di­ği öğ­re­nil­di. 5 FUT­BOL­CU AR­TI PA­RA Meh­met Yıl­dız’dan “Siz na­sıl uy­gun gö­rür­se­niz” ce­va­bı­nı alan Od­yak­maz’ın, bu­gün Ad­nan Po­lat’la ma­sa­ya otu­ra­rak bu trans­fe­ri net­leş­ti­re­ce­ği bil­di­ril­di. Ya­pı­lan söz­lü an­laş­ma­ya gö­re G.Sa­ray, Si­vass­por’a, Ne­ca­ti ile Meh­met Gü­ven’in ya­nı sı­ra Öz­gür­can’ı da bon­ser­vi­siy­le bir­lik­te, Ay­dın ile PAF ta­kı­mın­dan bir oyun­cu­yu da ki­ra­lık ola­rak ve­re­cek. Net­leş­me­yen tek ko­nu ise Si­vass­por’un bon­ser­vis be­de­li ola­rak 3,5 mil­yon eu­ro is­te­me­si. Po­lat’ın bu­gün­kü zir­ve­de bu ra­ka­mı ola­bil­di­ğin­ce aşa­ğı çe­kip el sı­kış­ma­sı bek­le­ni­yor. Bu ara­da Meh­met Yıl­dız, dün yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Be­ni he­nüz kim­se ara­ma­dı. Ben de ha­ber bek­li­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. ÜSTÜNEL: GİZLİ KALMALIYDI Fut­bol Şu­be­si So­rum­lu­su Hal­dun Üs­tü­nel, Meh­met Yıl­dız trans­fe­riy­le il­gi­li il­ginç açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Üs­tü­nel, “Bu trans­fer­de giz­li kal­ma­sı ge­re­ken ko­nu­lar var­dı ama ma­ale­sef böy­le ol­ma­dı. Oyun­cu­la­rı­mı­za kar­şı da çok zor du­ru­ma düş­tük. Hem Ser­vet’in, hem de Ümit Ka­ran’ın söz­leş­me­le­ri de­vam edi­yor. He­nüz bi­ze res­mi bir tek­lif ulaş­ma­dı. Gel­me­si du­ru­mun­da otu­rur de­ğer­len­di­ri­riz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT