BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALEX 40’I BULACAK

ALEX 40’I BULACAK

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Alex De Souza, yönetimin istemesi halinde seve seve Türk vatandaşlığına geçebileceğini söyledi> M. Emin ULUÇ FU­AR AÇI­LI­ŞI­ YAP­TI Hil­ton Ex­hi­bi­ti­on-Con­ven­ti­on Cen­ter’da­ki ‘’Lüks Mar­ka­lar Fua­rı’’nın açı­lı­şı­na Alex de Sou­za dam­ga vur­du. Fua­ra, eşiy­le bir­lik­te ev­le­rin­den uzun bir be­yaz Hum­mer araç ile ge­len Alex, açı­lış kur­de­le­si­ni Har­ley Da­vid­son Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fer­ruh Ta­nay ile bir­lik­te yap­tı. Bu­ra­da ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Alex il­ginç söz­ler söy­le­di. Ba­sın men­sup­la­rı­nın Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çe­ce­ği yö­nün­de­ki ha­ber­le­ri ha­tır­la­t­ma­sı üze­ri­ne Alex, ‘’5 yıl­dır Tür­ki­ye’de­yim, bu ola­bi­lir ama şu an bi­le­mi­yo­rum’’ ce­va­bı­nı ver­di. BE­NİM EK­MEK PA­RAM F.Bah­çe Ku­lü­bü’nün böy­le bir tek­lif­le gel­me­si ha­lin­de ne ce­vap ve­re­ce­ği­nin so­rul­ma­sı üzerine yıl­dız oyun­cu, ‘’Be­nim için prob­lem yok. Tür­ki­ye’yi çok be­ğe­ni­yo­rum. Bun­lar­dan ön­ce be­nim ek­mek pa­ram da var. Kon­tra­tı­ma bak­mak la­zım. F.Bah­çe is­ter­se ben ka­lı­rım, im­kan­lar da olu­şur­sa Türk olu­rum. 40 ya­şın­da git­mem ge­re­kir­se 40 ya­şın­da gi­de­rim’’ di­ye ko­nuş­tu. Açı­lış son­ra­sı fua­rı ge­zen Alex, Har­ley Da­vid­son mo­tor­lar­la ba­sın men­sup­la­rı­na poz ver­di. Söz­leş­me­si se­zon so­nun­da bi­te­cek olan Bre­zil­ya­lı oyun­cu, yö­ne­ti­min söz­leş­me uzat­ma tek­lif­le­ri­ni bek­liyor. F.BAHÇE NOTLARI Se­mih’ten çif­te ku­pa sö­zü Sa­kat­lı­ğın­dan tam ola­rak kur­tu­lan Se­mih, ikin­ci ya­rı­da ta­kım­da­ki ye­ri­ni ala­ca­ğı­nı söy­ler­ken ta­raf­tar­la­ra çif­te ku­pa sö­zü ver­di. F.Bah­çe’nin şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­ca­ğı­nı id­di­a eden gol ma­ki­ne­si, “F.Bah­çe’nin en son ben 1 ay­lık­ken al­dı­ğı Tür­ki­ye Ku­pa­sı‘nı da ka­za­na­ca­ğız. 25 yıl­lık bu has­ret de bi­te­cek. For­ma­mı öz­le­dim” di­ye ko­nuş­tu. Ser­can için ge­ri adım Gök­han Em­re­cik­sin’le an­la­şan F.Bah­çe, A.Gü­cü ile pü­rüz­le­ri gi­der­me­ye ça­lı­şır­ken, Bur­sa’yla Ser­can pa­zar­lı­ğı sü­rü­yor. Genç gol­cü için ye­şil-be­yaz­lı­la­ra Can, Ön­der ve Ya­sin’i tek­lif eden sa­rı-la­ci­vert­li­ler, “Ön­der ve 5 mil­yon eu­ro” ta­le­bi kar­şı­sın­da ge­ri adım at­tı. Ta­raf­la­rın ta­viz ver­me­me­si Ser­can trans­fe­ri­ni şim­di­lik çık­ma­za sok­tu. Şük­rü Sa­ra­coğ­lu unu­tul­ma­dı Es­ki baş­ba­kan­lar­dan ve F.Bah­çe’nin baş­kan­la­rın­dan mer­hum Şük­rü Sa­ra­coğ­lu, ve­fa­tı­nın 55. yı­lın­da Zin­cir­li­ku­yu Me­zar­lı­ğı’nda­ki kab­ri ba­şın­da anıl­dı. F.Bah­çe’ye 17 yıl res­mi, 3 yıl da fah­ri ol­mak üze­re top­lam 20 yıl baş­kan­lık ya­pan Sa­ra­coğ­lu’nun an­ma tö­re­ni­ne F.Bah­çe­li yö­ne­ti­ci­ler, di­van ve ku­lüp üye­le­ri, ai­le­si ile ta­raf­tar­lar ka­tıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91975
  % 0.32
 • 5.3527
  % -0.61
 • 6.1024
  % -0.52
 • 6.8502
  % -0.47
 • 211.057
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT