BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHK BAŞKANI OĞUZ SARVAN: Bazı hatalar yapıldı...

MHK BAŞKANI OĞUZ SARVAN: Bazı hatalar yapıldı...

Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Oğuz Sar­van, za­man za­man ha­kem ata­ma­la­rın­da ve an­lık po­zis­yon­lar­da çok ha­ta ya­pıl­dı­ğı­nı, an­cak li­gin gi­di­şa­tı­nı et­ki­le­ye­cek ka­dar bü­yük sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.İKİN­Cİ YA­RI AZA­LA­CAK Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Oğuz Sar­van, za­man za­man ha­kem ata­ma­la­rın­da ve an­lık po­zis­yon­lar­da çok ha­ta ya­pıl­dı­ğı­nı, an­cak li­gin gi­di­şa­tı­nı et­ki­le­ye­cek ka­dar bü­yük sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. TGRT HA­BER TV’de “Ha­kem Tri­osu” prog­ra­mın­da ko­nu­şan Sar­van, MHK ola­rak, ha­kem­le­ri li­gin ikin­ci ya­rı­sı­na çok iyi ha­zır­la­ya­cak­la­rı­nı ve ha­ta­la­rın mi­ni­mu­ma ine­ce­ği­ni id­di­a et­ti. Sar­van, çok tar­tı­şı­lan kart is­te­me işa­re­ti­ne uy­gu­la­nan sa­rı kart uy­gu­la­ma­sı­nın ise ay­nı şe­kil­de de­vam ede­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. TFF’DEN KRİ­TİK TOP­LAN­TI Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Mah­mut Öz­ge­ner’in baş­kan­lı­ğın­da ya­rın sa­at 15.00’te İs­tan­bul’da top­la­na­cak. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin ta­ma­mı­nın ka­tı­la­ca­ğı top­lan­tı­da, Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren’in gün­de­me ge­tir­di­ği eleş­ti­ri­ler ışı­ğın­da Ku­lüp­ler Bir­li­ği’nin ka­rar­la­rı, MHK ve ha­kem­ler­le il­gi­li ko­nu­lar de­ğer­len­di­ri­le­cek, Ay­rı­ca An­tal­ya’da ya­pı­la­cak se­mi­ner ve kon­gre­ler­le son ha­zır­lık­lar da göz­den ge­çi­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT