BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal: Ye­rel de­ğil ge­nel se­çim ya­pı­yo­ruz

Bay­kal: Ye­rel de­ğil ge­nel se­çim ya­pı­yo­ruz

Bay­kal ko­nuş­ma­sı­nı hediye edilen po­şu­yla yap­tı.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ye­rel se­çim­ler­den çı­kan so­nuç­la­rın ik­ti­da­rın ge­le­ce­ği­ni be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Bay­kal, İz­mir Ana­do­lu Cad­de­si’nde, Bü­yük Çiğ­li ve Har­man­da­lı alt ge­çit­le­ri­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne iliş­kin de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Bay­kal, An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin BO­TAŞ’a 1.3 tril­yon bor­cu ol­du­ğu­nu, BO­TAŞ’ın bu­nu tah­sil ede­me­yin­ce do­ğal ga­za zam ya­pa­rak, bu­nu Türk hal­kı­na ödet­ti­ği­ni an­lat­tı. Ye­rel se­çim­ler­de her­ke­sin oy kul­lan­ma­sını is­te­yen Bay­kal, “Bu bir ye­rel se­çim ol­ma­nın çok öte­sin­de, bir ge­nel se­çim ola­cak. Sa­kın ha oy­la­rı kul­la­nır­ken sa­de­ce ye­rel se­çim di­ye, ki­şi di­ye dü­şü­ne­rek oy kul­lan­ma­yın. Bu se­çim­de kul­la­na­ca­ğı­nız oy­lar­la bu ik­ti­dar de­vam ede­cek mi, et­me­ye­cek mi onun hük­mü­nü ve­re­cek­si­niz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT