BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAKAN AKDAĞ: Sağlık yatırımları devam edecek

BAKAN AKDAĞ: Sağlık yatırımları devam edecek

Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, ba­kan­lık ya­tı­rım büt­çe­sin­den ya­pı­lan 138 mil­yon YTL’lik ke­sin­ti­nin ya­tı­rım­la­rı­nı çok faz­la et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni ve dur­dur­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.



> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Sağ­lık Ba­ka­nı Re­cep Ak­dağ, ba­kan­lık ya­tı­rım büt­çe­sin­den ya­pı­lan 138 mil­yon YTL’lik ke­sin­ti­nin ya­tı­rım­la­rı­nı çok faz­la et­ki­le­me­ye­ce­ği­ni ve dur­dur­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Ak­dağ, ya­tı­rım­la­rı TO­Kİ ara­cı­lı­ğıy­la ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak, “Biz TO­Kİ’ye ba­kan­lı­ğa tah­sis­li ar­sa­lar­dan ve­ri­yo­ruz. TO­Kİ 5 yıl va­dey­le bi­ze iş ya­pı­yor. TO­Kİ’ye 600 mil­yon YTL’ye ya­kın ar­sa oluş­tu­ru­yo­ruz. Ya­tı­rım­ yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT