BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yılbaşı tatili için ÖLÜM TUZAĞI!

Yılbaşı tatili için ÖLÜM TUZAĞI!

Kah­ra­man­ma­raş’ta 150 bin YTL ile or­ta­dan kay­bol­duk­tan 6 gün son­ra Cey­han Neh­ri’nde ce­se­di bu­lu­nan ban­ka gü­ven­lik gö­rev­li­si Ha­lil Gü­rün Ter­lik­li’nin ar­ka­daş kur­ba­nı ol­du öğ­re­nil­di. İd­di­ala­ra gö­re, Ter­lik­li ile 25 ya­şın­da­ki ar­ka­da­şı M.Y. ile za­man za­man gö­rü­şü­yor­lar­dı.Kah­ra­man­ma­raş’ta 150 bin YTL ile or­ta­dan kay­bol­duk­tan 6 gün son­ra Cey­han Neh­ri’nde ce­se­di bu­lu­nan ban­ka gü­ven­lik gö­rev­li­si Ha­lil Gü­rün Ter­lik­li’nin ar­ka­daş kur­ba­nı ol­du öğ­re­nil­di. İd­di­ala­ra gö­re, Ter­lik­li ile 25 ya­şın­da­ki ar­ka­da­şı M.Y. ile za­man za­man gö­rü­şü­yor­lar­dı. Alü­min­yum doğ­ra­ma işi ya­pan M.Y. pa­ra iş­lem­le­ri­ni de Ter­lik­li’nin ça­lış­tı­ğı ban­ka­dan ya­pı­yor­du. Sık sık ban­ka­ya uğ­ra­dı­ğı be­lir­ti­len M.Y., olay gü­nü Ter­lik­li’nin ban­ka­dan pa­ra çek­ti­ği­ni öğ­re­nin­ce ar­ka­da­şı­nı ara­ya­rak, “Ev­de­yim, çok acil sa­na ih­ti­ya­cım var” de­di ve Ter­lik­li’nin eve gel­me­si­ni sağ­la­dı. Ban­ka­dan çek­ti­ği 150 bin YTL ile dı­şa­rı çı­kan ve dol­mu­şa bi­ne­rek Bi­nev­ler Ma­hal­le­si’ne gi­den Ter­lik­li’den bir da­ha ha­ber alı­na­ma­dı. Ce­se­di ne­hir ke­na­rın­da bu­lu­nan Ter­lik­li’nin olay gü­nü M.Y. ta­ra­fın­dan si­lah­la öl­dü­rül­dü­ğü ve sevgilisi S.K.’ ile yıl­ba­şı ta­ti­li­ni İtal­ya’da ge­çir­me­yi planladığı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT