BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan: Ba­rış sü­re­ci dar­be al­dı

Erdoğan: Ba­rış sü­re­ci dar­be al­dı

İs­ra­il’in Gaz­ze’ye yö­ne­lik sal­dı­rı­sı­na sert tep­ki gös­te­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, ola­yın ba­rış sü­re­ci­ne vu­rul­muş bir dar­be ol­du­ğu­nu söy­le­diTür­ki­ye, İs­ra­il’­in Gaz­ze­’ye yö­ne­lik ha­va ha­re­ka­tı so­nu­cun­da çok sa­yı­da Fi­lis­tin­li­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ni “şid­det­le­” kı­nar­ken, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, sal­dı­rı­la­rın böl­ge is­tik­ra­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­cek ni­te­lik­te ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile ya­kın te­mas için­de olan ve de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün de olay­la­rı “ya­kın­dan ve en­di­şey­le iz­le­di­ği­” ifa­de edil­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da İs­ra­il’­in sal­dı­rı­sı­na tep­ki gös­te­re­rek, “Ba­rış için bu ka­dar ça­ba­la­rı sarf et­ti­ği­miz bu dö­nem­de, İs­ra­il’­in böy­le bir yo­la te­ves­sül et­me­si­ni her şey­den ön­ce ba­rı­şa in­di­ril­miş bir dar­be ola­rak gö­rü­yo­rum. Ben, bu­gün doğ­ru­su İs­ra­il-Su­ri­ye gö­rüş­me­le­ri ile ala­ka­lı İs­ra­il Baş­ba­ka­nı Ol­mer­t’­i ara­ma­yı dü­şü­nür­ken, bu ara­ma iş­le­mi­ni ip­tal et­tim ve ara­mı­yo­rum. Çün­kü bu bi­ze kar­şı da ya­pıl­mış say­gı­sız­lık­tı­r” di­ye ko­nuş­tu. Er­do­ğan, BM Ge­nel Sek­re­te­ri Ban Ki-Mu­n’­u te­le­fon­la ara­ya­rak, İs­ra­il’­in sal­dı­rı­yı he­men dur­dur­ma­sı için ça­ba gös­ter­me­ye ça­ğır­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT