BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki kü­çük kız kar­deş ev­le­rin­de bı­çak­lan­dı

İki kü­çük kız kar­deş ev­le­rin­de bı­çak­lan­dı

Bur­sa’nın Yıl­dı­rım il­çe­sin­de otu­ran ve bo­ya­cı­lık yap­tı­ğı öğ­re­ni­len Ra­mis A. ile eşi Ay­ten A, 3 ay ön­ce tar­tış­tı.Bur­sa’nın Yıl­dı­rım il­çe­sin­de otu­ran ve bo­ya­cı­lık yap­tı­ğı öğ­re­ni­len Ra­mis A. ile eşi Ay­ten A, 3 ay ön­ce tar­tış­tı. Ay­ten A, tar­tış­ma­nın ar­dın­dan kız­la­rı B.A (12) ve F.A’yı (2) ev­de bı­ra­ka­rak eşi­ni terk et­ti. İd­di­aya gö­re, 3 ay­dır bir­lik­te ya­şa­dı­ğı ço­cuk­la­rı­nı ev­de bı­ra­ka­rak kah­ve­ha­ne­ye gi­den ba­ba Ra­mis A, sa­at 16.00 sı­ra­la­rın­da evi­ne dön­dü­ğün­de, 2 ya­şın­da­ki kı­zı F.A. ile 12 ya­şın­da­ki kı­zı B.A’yı yer­de kan­lar için­de bu­lun­ca ba­ğır­ma­ya baş­la­dı. Ra­mis A, se­si­ni du­ya­rak eve ge­len kom­şu­la­rı­nın yar­dı­mıy­la kız­la­rı­nı has­ta­ne­ye gö­tür­dü. Ço­cuk­la­rın du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu bil­di­ril­di. Po­lis an­ne­si­nin ay­rı­lı­ğı yü­zün­den bu­na­lı­ma gi­ren ab­la­nın ön­ce kız kar­de­şi­ni ya­ra­la­dı­ğı, son­ra da in­ti­ha­ra te­şeb­büs et­ti­ği ih­ti­ma­li­ni de­ğer­len­di­ri­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT