BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pi­ya­sa­ya sah­te iç­ki sü­rü­yor­lar­dı

Pi­ya­sa­ya sah­te iç­ki sü­rü­yor­lar­dı

Sah­te iç­ki imal eden ve pi­ya­sa­ya sü­ren ki­şi­le­re yö­ne­lik Ka­dı­köy, Tuz­la, Kar­tal ve Pen­dik’te­ki 6 ad­re­se ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di.Sah­te iç­ki imal eden ve pi­ya­sa­ya sü­ren ki­şi­le­re yö­ne­lik Ka­dı­köy, Tuz­la, Kar­tal ve Pen­dik’te­ki 6 ad­re­se ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­di. Ope­ras­yon­da, 890 adet şi­şe­ye ko­nu­la­rak pi­ya­sa­ya sü­rül­me­ye ha­zır­la­nan sah­te iç­ki, 1500 boş iç­ki şi­şe­si, 920 şi­şe ka­pa­ğı, 15 bin iç­ki ban­dro­lü, 126 kar­ton si­ga­ra ve iç­ki ima­la­tın­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­ler ele ge­çi­ril­di. Ola­ya iliş­kin ya­ka­la­nan 6 ki­şi, ad­li­ye­ye sevk edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT