BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 11 yıl­dır ara­nan zan­lı ya­ka­lan­dı

11 yıl­dır ara­nan zan­lı ya­ka­lan­dı

Po­lis, mah­ke­me­ce, “Uyuş­tu­ru­cu mad­de ti­ca­re­ti yap­mak” su­çun­dan al­dı­ğı 24 yıl 9 ay ha­pis ce­za­sı Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan Meh­met Ka­ra­taş’ı, Be­şik­taş Gay­ret­te­pe’de­ki bir ev­de ya­ka­lan­dı.Po­lis, mah­ke­me­ce, “Uyuş­tu­ru­cu mad­de ti­ca­re­ti yap­mak” su­çun­dan al­dı­ğı 24 yıl 9 ay ha­pis ce­za­sı Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan ona­nan Meh­met Ka­ra­taş’ı, Be­şik­taş Gay­ret­te­pe’de­ki bir ev­de ya­ka­lan­dı. Ka­ra­taş’ın, 1997’de ele ge­çi­ri­len yük­lü mik­tar­da uyuş­tu­ru­cu­nun ti­ca­re­ti­ni yap­tı­ğı için mah­ke­me­ce söz ko­nu­su ce­za­ya çarp­tı­rıl­dı­ğı ve ay­nı ta­rih­ten iti­ba­ren aran­dı­ğı be­lir­til­di. Ka­ra­taş, ad­li­ye­ye gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT