BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anne adayları günde 5 öğün yemek yemeli

Anne adayları günde 5 öğün yemek yemeli

H a­mi­le­ler, bu­lan­tı­la­rı azalt­mak için ya­tak­tan hız­la kalk­mak­tan ka­çın­ma­lı.BU­LAN­TI­LA­RA KAR­ŞI NE YAP­MA­LI? H a­mi­le­ler, bu­lan­tı­la­rı azalt­mak için ya­tak­tan hız­la kalk­mak­tan ka­çın­ma­lı. Bu­lan­tı anın­da bir­kaç da­ki­ka uza­nıp bir bar­dak su iç­mek ve son­ra aya­ğa kalk­mak ge­re­kir. Bu­lan­tı­la­ra kar­şı da­ha iyi mü­ca­de­le et­mek için her gün iyi den­ge­len­miş dört-beş öğün bes­le­nil­me­li­dir. YÜZ­DE­Kİ LE­KE­LER NE­DEN OLU­ŞUR? Ha­mi­le­li­ğin son dö­nem­le­rin­de mi­de­de bu­lu­nan bir­ta­kım asit­ler ye­te­rin­ce bo­şal­maz. Ha­mi­le­ler, ön­lem ola­rak ak­şam ye­me­ği­ni er­ken bir sa­at­te ye­me­li­dir. Ye­mek­ler gün­de dört, beş öğün şek­lin­de bö­lüm­le­re ay­rıl­ma­lı ve özel­lik­le asit­li yi­ye­cek­ler­den uzak du­rul­ma­lı­dır. BA­CAK AĞ­RI­LA­RI İÇİN NE YAP­MA­LI? B acak ağ­rı­sı ve bi­lek­ler­de ödem oluş­tu­ğun­da acı­la­rı din­dir­mek için müm­kün olan sık­lık­la din­le­nil­me­li, ya­tak­ta ayak­lar yük­sel­til­me­li, ba­cak­lar so­ğuk suy­la yı­kan­ma­lı ve ba­ha­rat­lı yi­ye­cek­ler­den uzak du­rul­ma­lı­dır. Fe­na­laş­ma du­ru­mun­da, uza­na­rak ba­cak­la­rı yük­selt­me­k gerekir. İNCİ “-Ye­mek ba­zı şey­le­ri ka­rış­tı­rıp da or­ta­ya çı­kar­mak de­ğil­dir... Bü­tün dün­ya bu­nu ka­bul et­ti ki; in­san­la­rın me­de­ni­yet se­vi­ye­si, ha­yat ka­li­te­si as­lın­da mut­fak tip­le­riy­le oran­tı­lı...” (...Pı­nar Al­tı­nok Sa­nat­çı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Züleyha Yıldırım’ın lezzeti) TA­VUK HAŞ­LA­MA MAL­ZE­ME­LER: > 2 Adet ha­vuç > 2 Adet or­ta boy pa­ta­tes > 2 Adet so­ğan > Ya­rım ki­lo ta­vu­ğun be­yaz eti > 1 Adet yu­mur­ta sa­rı­sı > 1 Çor­ba ka­şı­ğı un > 2 Çor­ba ka­şı­ğı te­re­ya­ğı HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Ta­vu­ğun be­yaz eti­ni, de­ri­sin­den ayı­rın. Bir haf­ta buz­luk­ta bek­le­tin. Ha­vu­cun, so­ğa­nın ve pa­ta­te­sin ka­buk­la­rı­nı so­ya­rak, iri iri doğ­ra­yın. Çö­zül­dük­ten son­ra iri par­ça­lar ha­lin­de kes­ti­ği­niz ta­vuk et­le­ri­ni ilk ön­ce kız­gın yağ­da so­te­le­yin. Baş­ka bir ten­ce­re­ye al­dı­ğı­nız yağ ile bir­lik­te ha­vuç ve so­ğa­nı ka­vu­run. Üze­ri­ne ye­te­rin­ce su ila­ve ede­rek kay­na­tın. So­ğan ve ha­vuç kay­na­dık­tan ve bi­raz piş­me­ye baş­la­dık­tan son­ra ta­vuk ve pa­ta­tes­le­ri ila­ve edin. Ay­rı bir kap için­de yu­mur­ta sa­rı­sı­nı ve unu ka­rış­tı­rın. Mal­ze­me­le­rin piş­me­si­ne ya­kın bu ka­rı­şı­mı ten­ce­re­ye ek­le­yin. Bir sü­re kay­nat­tık­tan son­ra sı­cak sı­cak ser­vis ya­pın. AY­ŞE ŞEY­MA ARS­LAN An­ne ve ba­ba­sı­nın bi­ri­cik çi­çe­ği bu­gün 3 ya­şı­na gir­di... Se­ni çok se­vi­yo­ruz be­be­ğim... (...Er­han Ars­lan’ın al­bü­mü) Tavsiyeniz (...M.Gülen Yılmaz’ın tavsiyesi) PİLAV YAPARKEN Pi­la­vı­nı­zın lez­ze­ti­ni ar­tır­mak için pi­rin­ci ön­ce mar­ga­rin ve­ya te­re­ya­ğı ile ka­vur­ma­yı de­ne­yin. Pi­la­vın pi­şir­me su­yu­na ka­tı­lan sı­vı yağ da pi­rinç­le­rin ya­pış­ma­sı­nı en­gel­ler ve pi­la­vı­nı­zın ta­ne ta­ne ol­ma­sı­nı sağ­lar. Eğer sa­de pi­lav pi­şi­ri­yor­sa­nız, piş­me su­yu­na ek­le­ye­ce­ği­niz 1-2 çay ka­şı­ğı li­mon su­yu, pi­la­vın ren­gi­ni da­ha be­yaz ya­pa­cak­tır. Pi­la­vın pi­şip piş­me­di­ği­ni, pi­rinç ta­ne­si­ni an­cak ta­da­rak an­la­ya­bi­lir­si­niz. Ta­ne ye­ni­le­bi­lir yu­mu­şak­lık­ta, ama di­şe ge­lir sert­lik­te ol­ma­lı­dır. Eğer ta­rif­te ve­ri­len piş­me sü­re­si ta­mam­lan­dı­ğın­da pi­rinç­ler ha­la faz­la sert­se ve pi­lav su­yu­nu çek­miş­se, dört­te bir öl­çü sı­cak su ila­ve edin. Pi­rinç­ler bu su­yu çe­kin­ce­ye ka­dar pi­şi­rin. YU­NUS EM­RE KÖ­SE Ali Man­sur’un to­sun kar­de­şi Yu­nus Em­re 1 ya­şı­na bas­tı... Aman na­zar değ­me­sin... (...Kö­se ai­le­si­nin al­bü­mü) Head & Shoulders’la kepeksiz saçlar... Yu­mu­şak ve par­lak saç­lar­dan ödün ver­me­ye ge­rek kal­ma­dan ke­pek­siz saç­lar ve sağ­lık­lı gö­rü­nen saç de­ri­si­ne ka­vuş­mak ar­tık zor de­ğil. He­ad&Sho­ul­ders, çin­ko ile zen­gin­leş­ti­ril­miş ve kli­nik ola­rak is­pat­lan­mış eş­siz Ac­ti­Zinc for­mü­lü ile ke­pek olu­şu­mu­nu %100’e ka­dar ön­ler­ken, yu­mu­şak ve par­lak saç­la­ra ka­vuş­tu­ru­yor. pH den­ge­li for­mü­lüy­le gün­lük kul­la­nı­ma uy­gun he­ad&sho­ul­ders eks­tra dol­gun­luk, eks­tra nem­len­di­ri­ci ba­kım ve do­ğal par­lak­lık çe­şit­le­riy­le fark­lı ih­ti­yaç­la­ra çö­züm su­nu­yor. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT