BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seyyid Ahmed Arvasi dualarla yâd edildi

Seyyid Ahmed Arvasi dualarla yâd edildi

Türk-İs­lâm ül­kü­sü­nün na­di­de mü­te­fek­kir­le­rin­den eği­tim­ci, sos­yo­log, ya­zar mer­hum Sey­yid Ah­med Ar­va­si, ve­fa­tı­nın 20’nci yıl dö­nü­mün­de Edir­ne­ka­pı Şe­hit­li­ği’nde bu­lu­nan kab­ri ba­şın­da dua­lar­la yâd edil­di.> M.Kurt­bay Önür Türk-İs­lâm ül­kü­sü­nün na­di­de mü­te­fek­kir­le­rin­den eği­tim­ci, sos­yo­log, ya­zar mer­hum Sey­yid Ah­med Ar­va­si, ve­fa­tı­nın 20’nci yıl dö­nü­mün­de Edir­ne­ka­pı Şe­hit­li­ği’nde bu­lu­nan kab­ri ba­şın­da dua­lar­la yâd edil­di. 56 se­ne­lik öm­rü­nün bir bö­lü­mün­de Türk-İs­lam da­va­sı için mü­ca­de­le eden ko­nu­şan, an­la­tan, ya­zan ve hi­ta­bet sa­na­tı­nı en gü­zel şe­kil­de ic­ra eden Sey­yid Ah­med Ar­va­si, ha­ya­tı­nın di­ğer dö­ne­min­de ga­ze­te­miz­de­ki Has­bi­hal baş­lı­ğı al­tın­da­ki ma­ka­le­le­ri ve neşr et­ti­ği ki­tap­la­rıy­la Müs­lü­man-Türk genç­li­ği­ni ken­di­si­ne hay­ran bı­rak­tı. 31 Ara­lık 1988’de Eren­köy’de­ki evin­de sa­at 11.00’de çok sev­di­ği dak­ti­lo­su­nun ba­şın­da ru­hu­nu tes­lim eden Ar­va­si Ho­ca’yı se­ven­le­ri unut­ma­dı. MHP Fa­tih İl­çe Baş­kan­lı­ğı’nın or­ga­ni­zas­yo­nuy­la Sey­yid Ah­med Ar­va­si’nin kab­ri ba­şın­da bir ara­ya ge­len çok sayıda se­ve­ni oku­nan Kur’an-ı Ke­rim’i ve du­ala­rı ru­hu­na he­di­ye et­ti. MHP Fa­tih İl­çe Baş­ka­nı Mu­rat Omur­tağ, Ar­va­si ho­ca­nın Türk-İs­lam Ül­kü­sü’nün kıy­met­li şah­si­yet­le­rin­den ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin sağ­lam bir ze­mi­ne otur­ma­sın­da Ar­va­si Ho­ca­mı­zın eme­ği ve mü­ca­de­le­si as­la unu­tu­la­maz” di­ye ko­nuş­tu. Di­ğer yan­dan Şeh­za­de­ba­şı Ca­mi­i’nde ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­aki­ben Ar­va­si Ho­ca için bir de mev­lid-i şe­rif ter­tip edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT