BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­va­yo­lu şir­ke­ti ba­gaj taz­mi­na­tı öde­ye­cek

Ha­va­yo­lu şir­ke­ti ba­gaj taz­mi­na­tı öde­ye­cek

ABD’den Tür­ki­ye’ye se­ya­hat eden bir ki­şi, ba­gaj­la­rı­nın ön­ce kay­bol­ma­sı, ar­dın­dan da za­rar gör­müş şe­kil­de ken­di­si­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı se­be­biy­le ha­va­yo­lu şir­ke­tin­den bin 804 YTL mad­di taz­mi­nat ka­zan­dı.ABD’den Tür­ki­ye’ye se­ya­hat eden bir ki­şi, ba­gaj­la­rı­nın ön­ce kay­bol­ma­sı, ar­dın­dan da za­rar gör­müş şe­kil­de ken­di­si­ne ulaş­tı­rıl­ma­sı se­be­biy­le ha­va­yo­lu şir­ke­tin­den bin 804 YTL mad­di taz­mi­nat ka­zan­dı. İb­ra­him Oku­muş, Air Fran­ce ile 2006’da ABD-Tür­ki­ye ara­sın­da yol­cu­luk et­ti. Oku­muş’a ait ba­gaj­lar, yol­cu­luk sı­ra­sın­da kay­bol­du. Ha­va­yo­lu, ba­gaj­la­rı Oku­muş’a da­ha son­ra tes­lim et­ti. Oku­muş ise ba­gaj­la­rı­nın ken­di­si­ne ek­sik ve za­rar gör­müş bir şe­kil­de gel­me­si se­be­biy­le, ha­va­yo­lu hak­kın­da taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Mah­ke­me, ha­va­yo­lu şir­ke­ti­nin İb­ra­him Oku­muş’a bin 804 YTL’yi ya­sal fai­ziy­le öde­me­si­ne hük­met­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT