BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğitime KAR engeli

Eğitime KAR engeli

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Kon­ya, Kü­tah­ya, Bur­sa ve Er­zu­rum’da ba­zı okul­lar­da eği­ti­me ara ve­ril­di.Tür­ki­ye ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Kon­ya, Kü­tah­ya, Bur­sa ve Er­zu­rum’da ba­zı okul­lar­da eği­ti­me ara ve­ril­di. Kar ya­ğı­şı ve ti­pi se­be­biy­le Si­vas’ta 387, Kü­tah­ya’da 380, Er­zu­rum’da 44, Bin­göl’de 52, Muş’ta 10 köy yo­lu­nun ula­şı­ma ka­pa­lı ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ha­va sı­cak­lık­la­rı sı­fı­rın al­tın­da ol­mak üze­re Er­zu­rum’da -28, Ar­da­han’da -27, Kars’ta -24, Ağ­rı’da -23, Muş’ta -19, Er­zin­can -10 ve Iğ­dır’da ise -9 de­re­ce ola­rak be­lir­len­di. Muş’ta et­ki­li olan aşı­rı so­ğuk ha­va­dan ko­ru­mak ama­cıy­la il mer­ke­zin­de­ki 10 çeş­me­nin üze­ri­ne bran­da çe­kil­di. Me­te­oro­lo­ji yet­ki­li­le­ri, böl­ge­nin ye­ni bir ya­ğış­lı ha­va küt­le­si­nin et­ki­si al­tı­na gi­re­ce­ği­ni ve ya­ğış­la­rın 31 Ara­lı­ka ka­dar de­vam ede­ce­ği­ni ifa­de et­ti. Ge­ce ha­va sı­cak­lık­la­rı­nın 5-6 de­re­ce ar­ta­ca­ğı­nı kay­de­den yet­ki­li­ler, yo­la çı­ka­cak olan sü­rü­cü­le­ri kar ve buz­lan­ma­ya kar­şı uyar­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT