BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ana­do­lu ya­ka­sı­na Çan­fed tem­sil­ci­li­ği

Ana­do­lu ya­ka­sı­na Çan­fed tem­sil­ci­li­ği

İs­tan­bul Çan­kı­rı Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (Çan­fed), Ana­do­lu ya­ka­sın­da tem­sil­ci­lik aç­tı.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL İs­tan­bul Çan­kı­rı Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (Çan­fed), Ana­do­lu ya­ka­sın­da tem­sil­ci­lik aç­tı. Ka­dı­köy Mü­hür­dar Cad­de­si’nde, Çan­fed Ana­do­lu Ya­ka­sı Tem­sil­ci­li­ği ile İs­tan­bul Çan­kı­rı Genç­lik Der­ne­ği mer­ke­zi­nin açı­lı­şı, Çan­fed Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Lüt­fi Özenç, Çan­kı­rı Vak­fı Baş­ka­nı Eş­ref Har­man­dar ile es­ki ba­kan­lar­dan Nev­zat Ayaz ta­ra­fın­dan kur­de­le ke­si­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­di. Fe­de­ras­yon hak­kın­da bil­gi ve­ren Çan­fed Ge­nel Baş­ka­nı Özenç, 2007 yı­lın­da ku­ru­lan ve 50’nin üze­rin­de üye der­ne­ği bu­lu­nan fe­de­ras­yo­nun ama­cı­nın, İs­tan­bul ve çev­re il­ler­de­ki Çan­kı­rı­lı­la­rı bir ça­tı al­tın­da top­la­ya­rak, yö­re kül­tü­rü­nü ge­liş­tir­me­yi ve hem­şeh­ri­le­ri­nin ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­yi sağ­la­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT