BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Yerli malı kullanalım fabrikalar kapanmasın’

‘Yerli malı kullanalım fabrikalar kapanmasın’

TUS­KON Baş­ka­nı Me­ral, kriz dö­ne­min­de yer­li ma­lı kul­lan­ma­nın öne­mi­ne dik­kat çekerek “İt­hal özen­ti­si­nin de­va­mı ha­lin­de ço­cuk­la­rı­mı­zı ça­lış­tı­ra­cak fab­ri­ka bu­la­ma­yız” de­diKRİZ AFYON MERMERİNİ VURDU TUSKON ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (USİDER)’in desteğiyle başlatılan ‘STK Bilinçlendirme ve Vizyon Geliştirme’ projesi kapsamında açıklanan Ege Bölgesi raporuna göre, bölgenin en önemli sektörleri arasındaki mermercilik, ABD’deki mortage krizi sebebiyle zor günler geçiriyor. TUSKON Başkanı Rızanur Meral’in açıkladığı raporda, mermerciliğin hem düşük kur, hem pazar daralması sebebiyle zor günler yaşadığı belirtildi. > Mus­ta­fa Se­zer NA­ZİL­Lİ Tür­ki­ye Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu (TUS­KON) Baş­ka­nı Rı­za­nur Me­ral, Tür­ki­ye’de üre­ti­len ürün­le­ri kul­lan­ma­sı­nın kriz­de öne­mi­nin or­ta­ya çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, yer­li ma­lı kul­la­nı­mı için bü­yük bir kam­pan­ya ha­zır­lı­ğın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Me­ral, dü­zen­le­cek­le­ri kam­pan­ya­ya dev­le­tin ve di­ğer si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın da des­tek ver­me­siy­le cid­di bir olu­şu­ma dö­nü­şe­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Yer­li ma­lı kul­la­nı­mı­nın art­ma­sıy­la üre­ti­ci­nin sto­ğu­nun eri­ye­ce­ği­ni an­la­tan Me­ral “Üre­ti­mi­ni sür­dü­re­cek ve fab­ri­ka­lar ka­pan­ma­ya­cak. İt­hal mal kul­la­nı­mı böy­le de­vam et­ti­ği sü­re­ce ço­cuk­la­rı­mı­zı ça­lış­tı­ra­cak fab­ri­ka bu­la­ma­ya­ca­ğız” de­di. EN PA­HA­LI­SI, BU­LUN­MA­YAN PA­RA Rı­za­nur Me­ral, önü­müz­de­ki dö­nem dö­vi­zin da­ha da art­ma ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu an­la­ta­rak “IMF ile bir an ön­ce an­laş­ma ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Çün­kü kriz­den do­la­yı önü­müz­de­ki dö­nem doğ­ru­dan ya­tı­rım ve sı­cak pa­ra bul­mak­ta güç­lük çe­ke­ce­ğiz. 25 mil­yar do­lar ca­ri açı­ğı da ka­pat­ma­mız ge­re­ke­cek. En pa­ha­lı pa­ra, bu­lun­ma­yan pa­ra­dır. İler­de da­ha yük­sek ma­li­yet­te pa­ra bul­mak zo­run­da ka­la­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu. Böl­ge­ler­de uy­gu­la­nan ‘teş­vik’ po­li­ti­ka­la­rı­na da de­ği­nen Me­ral, “Teş­vik sü­re­le­ri bu yıl so­nu bi­ti­yor, ama bu san­cı­lı dö­nem­de kal­dı­rı­lan teş­vik­ler da­ha bü­yük sı­kın­tı oluş­tu­ra­cak” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Bir­leş­me­ler teş­vik edil­sin Teş­vi­kin illere gö­re de­ğil, böl­ge­sel ve özel­lik­le sek­tö­rel ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen TUS­KON Baş­ka­nı Rı­za­nur Me­ral, “Uşak ve Af­yon­ka­ra­hi­sar’da teş­vik uy­gu­la­nır­ken Ma­ni­sa, De­niz­li ve İz­mir’de ol­ma­ma­sı, bu il­ler­de­ki sa­na­yi­ci­nin re­ka­bet gü­cü­nü en­gel­li­yor. Ara­la­rın­da 15-20 da­ki­ka olan Daz­kı­rı’da teş­vik var, De­niz­li’de yok. Kriz­de en bü­yük dar­be­yi Af­yon mer­me­ri ye­di. Çün­kü ABD alı­mı azalt­tı” di­ye ko­nuş­tu. TUS­KON’un açık­la­dı­ğı ra­por­da şu tav­si­ye­le­re yer ve­ril­di: “İs­tih­dam üze­rin­de­ki yük azal­tıl­ma­lı, bir­leş­me­ler teş­vik edil­me­li. İh­ti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­le­ri yay­gın­laş­ma­lı, ta­rım ara­zi­le­ri par­ça­lan­ma­ma­lı, ta­rım­sal sa­na­yi­ye ge­çiş des­tek­len­me­li, teş­vik prim­le­ri ekim ön­ce­si açık­lan­ma­lı, li­man prob­lem­le­ri çö­zül­me­li, tu­rizm çe­şit­len­me­li.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT