BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­ro­lü­mü­ze ABD il­gi­si

Pet­ro­lü­mü­ze ABD il­gi­si

Ka­ra­de­niz’in de­rin de­niz alan­la­rın­da pet­rol ve do­ğal gaz ara­ma­la­rın­da bu­lun­mak için ABD’li Ex­xon Mo­bil şir­ke­ti ile an­laş­ma im­za­la­yan Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı (TPA­O), Ka­ra­de­niz’e il­gi­si olan yi­ne ABD’li Chev­ron şir­ke­ti ile ocak ayı içe­ri­sin­de gö­rü­şe­cek.Ka­ra­de­niz’in de­rin de­niz alan­la­rın­da pet­rol ve do­ğal gaz ara­ma­la­rın­da bu­lun­mak için ABD’li Ex­xon Mo­bil şir­ke­ti ile an­laş­ma im­za­la­yan Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı (TPA­O), Ka­ra­de­niz’e il­gi­si olan yi­ne ABD’li Chev­ron şir­ke­ti ile ocak ayı içe­ri­sin­de gö­rü­şe­cek. Ka­ra sa­ha­la­rı­na kı­yas­la de­niz­de pet­rol ara­ma fa­ali­yet­le­ri­nin pa­ha­lı ol­ma­sı se­be­biy­le hem tek­no­lo­ji trans­fe­ri sağ­la­mak hem de ma­li­ye­ti dü­şür­mek için or­tak ara­yan TPA­O, yıl­ba­şı ta­ti­li­nin aka­bin­de Cev­ron ile gö­rü­şe­cek. Öte yan­dan TPA­O Irak’ta ya­pı­la­cak pet­rol ve do­ğal­gaz ara­ma iha­le­le­ri için Ja­pon şir­ket­ler­le kon­sor­si­yum ara­yı­şı­na de­vam edi­yor. Ja­pon şir­ket­le­ri Ja­pex, İn­pex ve Mit­su­bis­hi ile gö­rüş­me­ler­de bu­lu­nan TPA­O, bu­nun dı­şın­da Azer­bay­can, Ka­za­kis­tan, Türk­me­nis­tan ve Lib­ya’da da ara­ma ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT