BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ders­ha­ne­ye zam yok

Ders­ha­ne­ye zam yok

Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ­DE­BİR) Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, 2009-2010 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da üc­ret­ler­de ar­tış yap­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.Özel Ders­ha­ne­ler Bir­li­ği Der­ne­ği (ÖZ­DE­BİR) Baş­ka­nı Fa­ruk Köp­rü­lü, 2009-2010 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da üc­ret­ler­de ar­tış yap­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ge­le­cek yı­lın ön ka­yıt­la­rı­na baş­la­dık­la­rı­nı, bu dö­nem­de ve­li­le­rin yüz­de 25 in­di­rim­den de fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, üni­ver­si­te ha­zır­lık­ta 2 bin 500-3 bin YTL’yi bu­lan üc­ret­le­rin ay­nı ka­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Der­sa­ne­ler, yap­tık­la­rı im­ti­han­lar­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re çe­şit­li oran­lar­da in­di­rim de sağ­lı­yor.
Kapat
KAPAT