BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man­la­rın ter­ci­hi Tür­ki­ye

Al­man­la­rın ter­ci­hi Tür­ki­ye

Öger To­ur Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Re­cep Ya­vuz, dün­ya­da­ki eko­no­mik kri­zin Türk tu­riz­mi­ne ye­ni fır­sat­lar su­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.Öger To­ur Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Re­cep Ya­vuz, dün­ya­da­ki eko­no­mik kri­zin Türk tu­riz­mi­ne ye­ni fır­sat­lar su­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ya­vuz, “Al­man­lar ara­sın­da ya­pı­lan an­ket­te ge­le­cek yıl için ta­til plan­la­rın­da sa­de­ce Tür­ki­ye çık­tı. Bu bi­zim açı­mız­dan çok önem­li. Tür­ki­ye ar­tık is­te­ni­len ül­ke ol­du. 2009 yı­lın­da özel­lik­le Al­man­lar Tür­ki­ye’ye da­ha çok ge­le­cek” de­di. 2009’un Türk tu­riz­min­de Al­man­ya yı­lı ola­ca­ğı­nı, kriz se­be­biy­le bü­tün dün­ya­da ge­ri­le­me ya­şa­na­ca­ğı­nı, her şey da­hil sis­te­mi­nin ön pla­na çı­ka­ca­ğı­nı, Tür­ki­ye’nin ra­kip­le­ri Tu­nus ve Mı­sır’ın da bu uy­gu­la­ma­da Tür­ki­ye’den çok ge­ri­de kal­dı­ğı­nı bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT