BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver­gi tah­si­la­tı te­le­fon­la ar­tı­rı­la­cak

Ver­gi tah­si­la­tı te­le­fon­la ar­tı­rı­la­cak

Ver­gi borç­la­rı­nı yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le 18 ay tak­sit­len­dir­mek için ver­gi da­ire­le­ri­ne ko­şan va­tan­da­şın, ay­nı iş­ta­hı öde­me­de de gös­ter­me­si için mü­kel­lef­ler ya­kın mar­ka­ja alı­nı­yor.Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan tah­si­lat ko­lay­lı­ğı için ver­gi da­ire­le­ri­ne ta­li­mat ver­di. > Cenk Esen AN­KA­RA Ver­gi borç­la­rı­nı yüz­de 3 te­cil fai­ziy­le 18 ay tak­sit­len­dir­mek için ver­gi da­ire­le­ri­ne ko­şan va­tan­da­şın, ay­nı iş­ta­hı öde­me­de de gös­ter­me­si için mü­kel­lef­ler ya­kın mar­ka­ja alı­nı­yor. Ma­li­ye, ver­gi bor­cu olan va­tan­da­şı te­le­fon­la ara­ya­rak tak­sit­len­dir­me for­mu al­mak üze­re ver­gi da­ire­si­ne da­vet edi­yor. Böy­le­ce öde­me­ler­de muh­te­mel ge­cik­me­nin önü­ne ge­çi­li­yor. Zi­ra mü­kel­lef, bor­cu­nu 2 ay üst üs­te geç öder­se, tak­sit­len­dir­me im­ka­nı so­na eri­yor. SON GÜN 31 ARA­LIK Tak­sit­len­dir­me uy­gu­la­ma­sı­na bu­gü­ne ka­dar 1 mil­yon 520 bin mü­kel­lef mü­ra­ca­at et­ti. 7 mil­yar 598 mil­yon YTL’si ver­gi as­lı, 3 mil­yar 721 mil­yon YTL’si de fa­iz ve ge­cik­me zam­mı ol­mak üze­re top­lam 11 mil­yar 320 mil­yon YTL’lik ver­gi bor­cu tak­sit­len­di­ril­di. Uy­gu­la­ma­dan ya­rar­lan­mak için baş­vu­ran ver­gi borç­lu­la­rı, 31 Ara­lık Çar­şam­ba me­sa­i saa­ti bi­ti­mi­ne ka­dar ilk tak­si­ti öde­ye­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT