BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sıfır otomobil ucuzladı İkinci ele rağbet azaldı

Sıfır otomobil ucuzladı İkinci ele rağbet azaldı

Küresel krizin etkisiyle zor günler geçiren otomotivde sıfır araçlarda yapılan cazip indirimli kampanyalardan sonra ikinci ele rağbet azaldıKri­zi fır­sa­ta çe­vir­mek is­te­yen oto­mo­tiv üre­ti­ci­le­ri in­di­rim ya­rı­şı­na gi­re­rek ikin­ci el araç al­mak is­te­yen­ tü­ke­ti­ci­le­ri çek­me­ye ça­lı­şı­yor. Oto­mo­bil­de ikin­ci el pi­ya­sa­sı bu­gün­ler­de çok dert­li. Çün­kü sı­fır araç­lar­da yüz­de 20’le­re va­ran bir­bi­rin­den ca­zip in­di­rim­ler ve uzun va­de­li tak­sit­len­dir­me avan­taj­la­rı su­nu­lun­ca ikin­ci el araç­lar­da sa­tış­lar dur­ma nok­ta­sı­na gel­di. Ga­le­ri­ci­ler ve ikin­ci el araç­la­rı­nı el­den çı­kar­mak is­te­yen tü­ke­ti­ci­ler araç­la­rı­na alı­cı bul­mak­ta güç­lük çe­ker­ken sı­fır oto­mo­bil­le­rin da­ha da ucuz­la­ya­ca­ğı­na inan­lar is­te­dik­le­ri araç­la­rı şim­di­lik al­ma­ya­rak bek­le­me­de ka­lı­yor­lar. İkin­ci el­de fi­yat­lar en di­be iner­ken ara­ba­la­ra yak­la­şan pek ol­mu­yor ikin­ce el pi­ya­sa­sı da bu­nu sı­fır araç­lar­da­ki in­di­rim­le­re bağ­lı­yor. Bu ara­da hü­kü­me­tin hur­da araç in­di­ri­mi müj­de­si de oto­mo­tiv pi­ya­sa­sın­da bek­len­ti­le­ri yük­selt­ti. Hü­kü­me­tin ha­zır­la­dı­ğı­nı dü­zen­le­me­ye gö­re 20 ya­şı­nı dol­du­ran hur­da araç­lar top­la­na­rak araç sa­hip­le­ri­nin bi­ri­ken mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si bor­cu si­li­ne­cek. Tas­la­ğa gö­re, ara­cın de­ğe­ri­nin ver­gi bor­cu­nu kar­şı­la­yıp kar­şı­la­ma­dı­ğı­na ba­kıl­ma­dı­ğın­dan hur­da araç sa­hi­bi hem ver­gi bor­cun­dan kur­tu­la­cak hem de elin­de­ki ara­cı de­ğe­ri­nin üze­rin­de bir fi­yat­la el­den çı­kar­mış ola­cak. İkin­ci el oto­mo­bil­ci­le­rin de yü­zü­nü gül­dü­re­cek olan ta­sa­rı he­nüz ka­nun­laş­ma­dı­ğı­ndan umut­lar şimdilik bu kanunda... Yeni Skoda Superb Türkiye yollarında Sko­da Su­perb, Com­fort, Am­bi­ti­on ve Ele­gan­ce ol­mak üze­re 3 fark­lı do­na­nım se­çe­ne­ği ile Tür­ki­ye yol­la­rı­na çık­tı. Ta­nı­tı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı İs­tan­bul Au­tos­how 2008 Fua­rın­da her­ke­sin be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan Ye­ni Su­perb, Tür­ki­ye pa­za­rın­da sa­tı­şa su­nul­du. İlk etap­ta 125 HP ile 160 HP ara­sın­da de­ği­şen iki ben­zin­li ve bir di­zel mo­tor se­çe­ne­ği ile sa­tı­şa su­nu­lan ye­ni Su­perb’in, ma­nu­el şan­zı­man ve üs­tün tek­no­lo­ji ürü­nü tip­tro­nik DSG şan­zı­man se­çe­nek­le­ri yer alı­yor. Com­fort, Am­bi­ti­on, Ele­gan­ce ol­mak üze­re 3 do­na­nım se­vi­ye­si ile show­ro­om­la­r­da ye­ri­ni ala­na Ye­ni Su­perb 43.650 - 73.700 YTL ara­sın­da de­ği­şen özel ta­nı­tım fi­yat­la­rı ile... 15 saniyede açılıp kapatılır tavan MI­NI Cab­ri­o, Mart 2009’da sa­tı­şa su­nu­la­cak olan ye­ni ver­si­yo­nu ile yol­la­ra muh­te­şem bir dö­nüş yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Ye­ni­lik­çi mo­tor tek­no­lo­ji­le­ri­ne sa­hip MI­NI Coo­per Cab­ri­o ve MI­NI Coo­per S Cab­ri­o, hay­ran­la­rı­na per­for­mans, tu­tum­lu­luk ve ben­zer­siz bir gö­rü­nü­mü stan­dart ola­rak su­nu­yor. Bi­rin­ci ne­sil MI­NI Cab­ri­o tüm dün­ya­da çok önem­li sa­tış ba­şa­rı­sı el­de et­ti ve ya­şa­ma sü­re­si bo­yun­ca dün­ya ça­pın­da yak­la­şık 164,000 adet MI­NI Cab­ri­o kul­la­nı­cı­la­rı ile bu­luş­tu. Tek­no­lo­ji ve ta­sa­rım ala­nın­da­ki ge­liş­me­le­ri ile ye­ni je­ne­ras­yon mo­de­le olan ta­le­bin da­ha da yük­sek ol­ma­sı bek­le­ni­yor. İkin­ci ne­sil ye­ni MI­NI Cab­ri­o’nun oto­ma­tik soft top’ı, ta­van çer­çe­ve­si­ne mon­te edil­miş düğ­me kul­la­nı­la­rak sa­de­ce 15 sa­ni­ye­de ta­ma­men açı­lıp ve­ya ka­pa­tı­la­bi­li­yor. Sü­rü­cü­nün ani­den yağ­mu­ra ya­ka­lan­ma­sı du­ru­mun­da, oto­mo­bil aza­mi 35 km/s hız­la gi­der­ken bu fonk­si­yon tam ola­rak dev­re­ye gi­rip üs­tü­nü ka­pat­ma­ya izin ve­ri­yor. Ay­rı­ca Ye­ni MI­NI Cab­ri­o’nun ağır­lı­ğı da 10 ki­log­ram azal­tıl­dı. SUV’lara olan talep artacak Son dö­nem­ler­de tü­ke­ti­ci­le­rin araç kul­la­nım ter­cih­le­rin­de, ge­li­şen ta­sa­rım an­la­yı­şı ve tek­no­lo­ji ne­de­niy­le de­ği­şik­lik­ler ya­şan­mak­ta. Ar­tık kla­sik C ve D seg­men­ti araç kul­la­nı­cı­la­rı bi­nek oto­mo­bil kon­fo­ru­nu 4x4’le­rin gü­cüy­le bir­leş­ti­ren SUV seg­men­ti­ne doğ­ru yö­nel­mek­te. Nis­san Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı İl­kim San­cak­ta­roğ­lu; “Ya­şa­nan eko­no­mik kri­ze rağ­men SUV ve Pick-up seg­men­tin­de­ki sa­tış­la­rın yı­lın son ayın­da­ki sa­tış­lar­la ge­çen yıl­ki oran­la­rı ge­çe­ce­ği­ni ve kış se­zo­nun­da SUV’ la­ra olan ta­le­bin göz­le gö­rü­lür bir şe­kil­de ar­ta­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” de­di. Türk dos­tu Jür­gen Zi­eg­ler ‘Yı­lın İşa­da­mı” se­çil­di 1988’den bu ya­na dü­zen­li ola­rak “Yı­lın İş­ka­dın­la­rı ve İşa­dam­la­rı”nı se­çen Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi, Mer­ce­des-Benz Türk A.Ş. Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jür­gen Zi­eg­ler’i “Yı­lı­nın İşa­da­mı” seç­ti. Jür­gen Zi­eg­ler’in CE­O’su ol­du­ğu Mer­ce­des-Benz Türk’ün son yıl­lar­da her alan­da ve­rim­li­li­ğe ver­di­ği ön­ce­lik, bu ko­nu­da en gün­cel yön­tem­le­rin uy­gu­lan­ma­sı ve ve­rim­li­lik­te kay­de­di­len ar­tış, bu se­çi­me ne­den ol­du. Ford Tür­ki­ye’de Nu­ri Otay dö­ne­mi Al­man­ya Köln fab­ri­ka­sın­da Üre­tim Di­rek­tö­rü ola­rak gö­rev ya­pan Nu­ri Otay Tür­ki­ye’ye dö­ne­rek Ford Oto­mo­tiv A.Ş. Ge­nel Mü­dür Baş­yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne atan­dı. Otay, gö­re­vi­ne 1 Ocak 2009 ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak. Bu gö­re­vi şim­di­ye ka­dar yü­rü­ten Ufuk Güç­lü ise Tek­nik İş­ler­den So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Baş Yar­dım­cı­lı­ğı­na ge­ti­ril­di. BMW büyümesini sürdürdü 2008 ma­li yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da BMW M GmbH is­tik­rar­lı bir şe­kil­de bü­yü­me­ye de­vam et­ti. Ge­çen yı­la oran­la sa­tış­lar­da bü­yük bir ar­tış ya­şan­dı ve Ka­sım 2008 iti­ba­riy­le tüm dün­ya­da 22.340 oto­mo­bil sa­tı­lır­ken şir­ke­tin ge­çen yıl­ki 14.092 adet­lik sa­tış ra­ka­mı­nı yak­la­şık yüz­de 50 ora­nın­da ar­tır­mış ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT