BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belirsizlikler azaldığında krediler yeniden artacak

Belirsizlikler azaldığında krediler yeniden artacak

Ya­pı Kre­di Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Ba­ya­zıt, kı­sa va­de­li kre­di­le­rin ye­ni­len­me­me­si­nin kriz dö­ne­min­de nor­mal ol­du­ğu­nu, güven yükselince kredilerin de artacağını söylediYa­pı Kre­di Mu­rah­has Aza­sı ve Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Ba­ya­zıt, ban­ka­la­rın kre­di­le­ri ge­ri ça­ğır­mak­tan zi­ya­de, be­lir­siz­lik dö­ne­min­de es­ki­ye oran­la da­ha tem­kin­li dav­ran­dı­ğı­nı söy­le­di. Ba­ya­zıt, ey­lül ve ka­sım so­nu ra­kam­la­rı kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, YTL kre­di­le­rin­de yüz­de 3.2, ya­ban­cı pa­ra kre­di­ler­inde yüz­de 5.9 azal­ma ol­du­ğu­nu, Ya­pı Kre­di’de ise YTL kre­di­le­rin­de yüz­de 1 ar­tış, ya­ban­cı pa­ra kre­di­le­rin­de ise yüz­de 2.8 da­ral­ma bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ba­ya­zıt, “Kı­sa va­de­li kre­di­le­rin va­de­si gel­di­ğin­de es­ki­si ka­dar ye­ni­len­me­me­si, bek­len­ti­ler­de bir­ta­kım be­lir­siz­lik­le­rin ol­du­ğu dö­nem­de son de­re­ce nor­mal. Be­lir­siz­li­ğin azal­ma­sıy­la kre­di­ler­de ar­tış ra­kam­la­rı­nı tek­rar gö­re­bi­le­ce­ğiz. An­cak bu­gün­kü du­rum kre­di­le­rin ge­ri çağ­rıl­ma­sı ola­rak ta­rif edi­le­mez” de­di. Ba­ya­zıt, yurt dı­şın­da­ki ban­ka­la­rın fon­la­ma im­kan­la­rın­da çok cid­di da­ral­ma­lar ol­ma­sı­na kar­şlık, kre­di pi­ya­sa­sı­na eri­şim açı­sın­dan ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün sı­kın­tı ya­şa­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. İŞ­TEN ÇI­KAR­MA YOK Ba­ya­zıt, şu an için Ya­pı Kre­di öze­lin­de iş­ten çı­kar­ma­nın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, is­tih­dam plan­la­ma­sın­da son de­re­ce dik­kat­li dav­ran­dık­la­rı­nı, eği­ti­me önem­li öl­çü­de ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Önü­müz­de­ki yı­la iliş­kin şu­be açı­lış plan­la­rı­nı da göz­den ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Tay­fun Ba­ya­zıt, “Bu yı­la ka­dar ag­re­sif bir şu­be açı­lış pla­nı­nı 2009 için yap­ma­ya­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Ocak ve Şu­bat­ta 17 ta­ne da­ha şu­be aç­ma­yı ön­gö­rü­yo­ruz. 2009 so­nun­da 1000 şu­be­ye ulaş­ma he­de­fi­mi­zi de da­ha ile­ri bir ta­ri­he öte­le­ye­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT