BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > POS ma­ki­ne­li tu­zak

POS ma­ki­ne­li tu­zak

Son yıl­lar­da kre­di kar­tı­nı öde­ye­me­yen ba­zı tü­ke­ti­ci­le­rin ya­sal ol­ma­yan yol­la­ra baş­vur­ma­sı, bu ko­nu­da ye­ni bir sek­tör oluş­tur­du.Son yıl­lar­da kre­di kar­tı­nı öde­ye­me­yen ba­zı tü­ke­ti­ci­le­rin ya­sal ol­ma­yan yol­la­ra baş­vur­ma­sı, bu ko­nu­da ye­ni bir sek­tör oluş­tur­du. Bu işi mes­lek ha­li­ne ge­ti­ren te­fe­ci­ler, 3 bin YTL’ye ih­ti­ya­cı olan tü­ke­ti­ci­nin kar­tın­dan 4 bin YTL çe­kip, bu­nu 12 tak­si­te bö­lü­yor. Bu tu­ta­rı da ge­nel­lik­le al­tın alım-sa­tı­mı ya­pı­yor gi­bi gös­te­ren te­fe­ci­le­rin ser­vet ka­zan­dı­ğı, tü­ke­ti­ci­le­rin bu tür ki­şi­le­re kar­şı dik­kat­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT