BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tuzaktan kumanda

tuzaktan kumanda

(...NTV - Yo­rum Far­kı) MEH­MET BAR­LAS: Ben si­zin giy­si­le­ri­ni­ze hay­ra­nım... Brad Pitt gi­bi­si­niz...tuzaktan kumanda (...NTV - Yo­rum Far­kı) MEH­MET BAR­LAS: Ben si­zin giy­si­le­ri­ni­ze hay­ra­nım... Brad Pitt gi­bi­si­niz... EM­RE KON­GAR: Ben de si­ze hay­ra­nım... Siz de glad­ya­tör gi­bi­si­niz... MEH­MET BAR­LAS: Bu gi­diş­le si­zin de par­ma­ğı­nı­zı ke­se­cek­ler ve acı­ma­ya­cak... EM­RE KON­GAR Bu gi­diş­le si­zin de di­li­ni­zi kes­mez­ler in­şal­lah... Te­mel’in ye­ri Fa­di­me uzun sü­re­dir ni­şan­lı ol­du­ğu ama ev­len­me­ye bir tür­lü ik­na ede­me­di­ği Te­mel’le uzun uzun ko­nuş­ma­ya ka­rar ver­miş... Ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da şöy­le de­miş; “-Bak Te­mel... Unut­ma ki her er­kek gi­bi se­nin de so­run­la­rı­nı pay­la­şa­cak bir ka­dı­na ih­ti­ya­cın var... Se­nin so­run­la­rı­nı pay­laş­ma­ya ve on­la­ra çö­züm üret­me­ye ha­zı­rım...” Te­mel umur­sa­maz bir ta­vır­la ce­vap ver­miş; -Ama be­nim hiç­bir der­dim yok ki... Fa­di­me he­men atıl­mış; “-E biz da­ha ev­len­me­dik ki...” ayaküstü... “Ada­na­lı” dö­ne­min en iyi di­zi­le­rin­den bi­ri... Kad­ro mü­kem­mel, se­nar­yo he­ye­can­lı, çe­kim­ler ha­ri­ka... Ko­nu, kit­le­ye gö­re iyi se­çil­miş... An­cak; Ok­tay Kay­nar­ca’nın o “Ana­do­lu yi­ği­di” gö­rün­tü­sü­ne yap­tı­ğı es­pri­ler hiç uy­mu­yor... Bu den­li otu­rak­lı, ale­mi bu den­li tit­re­ten har­bi bir abi­de, o mi­mik­ler çok sı­rı­tı­yor... Ve bu ge­yik di­ya­log­lar di­zi­nin ne­re­dey­se ya­rı­sı­nı kap­lı­yor... Ben­ce ba­şa­rı­lı bir ya­pı­ma hak­sız­lık edi­li­yor... Bu­na da “Kriz yö­ne­ti­mi­dir”, “Mas­raf­tan ka­çı­lı­yor” di­ye­ce­ğim... De­ğil; Çün­kü ba­şın­dan be­ri böy­le... Son bö­lüm­de­ki ayak­ka­bı çı­kar­ma sah­ne­si 4,5 da­ki­ka sür­dü... Tek bir di­ya­log ol­ma­dan, ta­ma­men bı­yık ve du­dak tit­re­ti­len 4,5 da­ki­ka... Ve sık­tı ar­tık... Söz Der ki; “-Dün­ya­nın en ko­lay şe­yi, aşık ol­muş ada­mın ar­ka­da­şı, en zor şe­yi aşık ol­muş ka­dı­nın ar­ka­da­şı ol­mak­tır...” (...Genç­le­re ışık tu­tan; yaz­dı­ğın­da ken­di­si­nin bi­le şa­şır­dı­ğı müt­hiş söz...) bizimkiler... Mus­ta­fa abi, da­ha ön­ce oğ­lu­nu de­fa­lar­ca uyar­mış­tır; “Ka­pı­nın önün­de du­ran ara­ba­yı iki­de bir ka­çı­rıp do­laş­ma” di­ye... Ama ser­vis­le eve dö­ner­ken, o la­ci­vert Sep­hi­a’yı mar­ke­tin önün­de ça­lı­şır va­zi­yet­te gör­müş ve he­men ser­vis­ten in­miş­tir; “-Şu­na fır­ça­yı ata­rım, bir­lik­te de eve dö­ne­riz...” Cam­la­rı bu­har­lı ara­ba­nın şo­för ka­pı­sı­nı açıp, “Lan eşş...” di­ye ba­ğır­ma­ya baş­la­yıp ço­cu­ğun ya­ka­sı­na ya­pı­şa­cak­tır ki; di­rek­si­yon­da “İm­dat” di­yen bir ka­dın var­dır... Son­ra­sın­da oto­bü­se bi­nip, üç du­rak son­ra evi­ne gi­de­cek­tir... itiraf reyonu... (...isim: sa­tış ...şe­hir: kdz/ereğ­li ... yaş: es ge­çe­lim) Sa­tış bö­lü­mün­de­ki ar­ka­da­şı­mız, is­mi­ni ver­mi­ye­yim (Ser­kan De­mir­can) izi­ne ay­rıl­mış­tı. Onun bir özel­li­ği de ha­zır ce­vap ve es­pri ye­te­ne­ği­nin kuv­vet­li ol­ma­sı... Hat­ta laf­la­rıy­la döv­dük­ten son­ra mut­la­ka, “Ne ol­du­uu­u?... Eh heh heh he­ee” de­yip ke­yif­li ke­yif­li gü­ler... Çık­tı­ğı yol­cu­luk­ta din­len­mek için Sam­sun’da mo­la ver­miş­ler. Or­da bu­lu­nan uzun boy­lu pa­la bı­yık­lı bir bek­çi­ye yak­la­şa­rak, “Abi bu­ra­sı uzun sam­sun mu kı­sa sam­sun mu” de­yip gül­me­ye baş­la­mış... Bek­çi de ga­yet cid­di ve ka­lın bir ses to­nuy­la, “Ha­yır, bu­ra­sı Ka­ra Sam­sun” de­miş. Ta­bii ar­ka­da­şı­mız ol­du­ğu yer­de öy­le­ce kal­mış ve bek­çi­nin ya­nın­dan na­sıl ka­ça­ca­ğı­na şa­şır­mış... Ola­yı bi­ze an­lat­tı­ğın­da he­pi­miz ay­nı an­da, “Ne ol­du­uu?... Eh heh heh he­ee” di­ye çok gül­dük.. Bu iti­raf­la, bu­gü­ne ka­dar bi­ze yap­tık­la­rı­nın in­ti­ka­mı alın­mış ol­sun. (omer.soztutan@tg.com.tr - itiraf edin, rezil edelim...) iğ­ne­lik... BİNBİR SURAT Sözde sosyal demokrat, Gerçekteyse kapital... Gitti de halka inat, Bursu ettirdi iptal! Anlayamadı niçin, Hep geride süründü... Bu defa da oy için, Çarşaflara büründü! Binbir surat mızıkçı, İşte hanımlar beyler... Üstelik de kazıkçı, Halkı şikâyet eyler! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT