BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özür dilemeye kalkan özürlüler!

Özür dilemeye kalkan özürlüler!

Tür­ki­ye’nin yüz­ler­ce iç ve dış önem­li me­se­le­si­nin hep­si bir ta­ra­fa,1915’te Er­me­ni­le­rin çek­ti­ği sı­kın­tı­lar için özür di­le­me kri­zi­ne tu­tul­mak bir ta­ra­fa.Tür­ki­ye’nin yüz­ler­ce iç ve dış önem­li me­se­le­si­nin hep­si bir ta­ra­fa,1915’te Er­me­ni­le­rin çek­ti­ği sı­kın­tı­lar için özür di­le­me kri­zi­ne tu­tul­mak bir ta­ra­fa. Ay­nı dö­nem­de, yur­du­na sal­dı­ran düş­man­la­ra kar­şı sa­va­şan 5 mil­yo­na ya­kın Türk gen­ci, bü­tün yok­luk­la­ra rağ­men bay­ra­ğı, mil­le­ti, is­tik­la­li uğ­ru­na ya şe­hit, ya ga­zi ol­du­lar. Dur­duk yer­de, bu mil­le­ti an­lam­sız bir har­be so­ka­rak; Dev­le­ti pa­ram­par­ça eden­le­re he­sap so­ru­la­ma­dı. Ama bi­zim özür­lü­ler, Er­me­ni­ler­den özür di­li­yor. Sor­sa­nız ne ol­du da bu yo­la gir­di­niz, bil­mez­ler. Bu­nu öğ­ren­mek için, Tür­ki­ye’de­ki mil­yon­lar­ca res­mî ve özel bel­ge­ye bir göz atı­ver­mek ye­ter­di. Ama mak­sat­la­rı, Tür­ki­ye dış si­ya­set­te sı­kış­tı­rıl­sın, kıv­ran­sın, dış mih­rak­lar ya­ni ‘AN­CA’cı­lar ha­bi­re on­la­rın da sır­tı­nı sı­vaz­la­sın. 24 Ni­san 1915 Teh­cir olay­la­rın­da ya­şa­nan­la­rı öğ­ren­mek is­te­yen oku­yu­cu­la­rı­ma, 1915 teh­cir za­ma­nı Kay­se­ri be­le­di­ye baş­ka­nı olan rah­met­li Rı­fat Ça­lı­ka’nın ha­tı­ra­la­rı­nı oku­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­rim. Rı­fat bey gö­çe gi­den Er­me­ni köy­lü­le­rin tar­la­la­rın­da­ki mah­su­lü ol­gun­la­şın­ca, ame­le tu­ta­rak ha­sat yap­tı­rıp, Türk si­lah­lı kuv­vet­le­ri ih­ti­ya­cı­na gön­de­rir. Sa­hi­bi Er­me­ni’ye, be­de­li ka­dar or­du­muz borç­lan­dı­rı­lır. Bun­la­rın bel­ge­le­ri var. 1895 Er­me­ni ayak­lan­ma­la­rı ön­ce­sin­de 20 se­ne­den faz­la, Trab­zon li­ma­nın­da­ki tah­mil tah­li­ye iş­le­ri­ni Er­me­ni­ler­den ku­ru­lu Ha­mal bö­lük­le­ri ya­par. Av­ru­pa dev­let­le­rin­den ge­len ge­mi­le­ri bo­şal­tır­lar­ken, Daş­nak ve Hın­çak­çı­la­ra giz­li­ce gön­de­ril­miş si­lah ve cep­ha­ne san­dık­la­rı­nı, bu Er­me­ni ha­mal­lar çe­te­ci­le­re ulaş­tı­rır­lar. Daş­nak ve Hın­çak da, bu si­lah­lar­la 1897’den 1914’e ka­dar Türk­le­ri kat­le­der. Van, Kars, Er­zu­rum, Bit­lis ve da­ha ni­ce vi­la­yet­le­rin köy­le­rin­de ya­nan tan­dır­la­ra atı­lan ma­sum Türk yav­ru­la­rı­nın öz­rü­nü kim, kim­den di­le­ye­cek?!. Düz­me­ce im­za lis­te­le­rin­de is­mi olan kim­se­ler, bu lis­te­le­re iti­raz edip, bu­nu ka­mu­oyu­na açık­la­maz­lar­sa, ne­cip mil­le­ti­mi­zin gö­zün­de Türk­lük da­va­sı­na if­ti­ra ve iha­net et­miş sa­yı­la­cak­lar­dır!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT