BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk res­sama ABD’den da­vet

Türk res­sama ABD’den da­vet

Res­sam Mus­ta­fa Gü­nen, ala­nın­da önem­li bir ulus­la­ra­ra­sı ba­şa­rı­ya im­za at­tı.Res­sam Mus­ta­fa Gü­nen, ala­nın­da önem­li bir ulus­la­ra­ra­sı ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Sa­nat­çı­ya “Ca­ught in a Ga­le” isim­li tab­lo­su­nun sa­tıl­dı­ğı New York’ta­ki dün­ya­ca ün­lü Chris­ti­e’s Mü­za­ye­de Evi’nden ge­le­cek açık ar­tır­ma­la­ra ka­tıl­ma­sı için da­vet ve te­şek­kür mek­tu­bu gel­di. Roc­ke­fel­ler Pla­za’da dü­zen­le­nen mü­za­ye­de­de eko­no­mik kri­zin de et­ki­siy­le 137 tab­lo­dan an­cak 56’sı­nın sa­tıl­dı­ğı­nı ifa­de eden Gü­nen, “Bun­la­rın ara­sın­da be­nim ese­rim de var. Türk in­sa­nı adı­na gu­rur ve­ri­ci bul­dum” de­di. Gü­nen, 3 Ara­lık­ta’ki açık ar­tır­ma­da tab­lo­su­nun 8 bin 750 do­la­ra sa­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT