BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Al­ter­na­tif ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki ge­liş­me­ler ol­sa da, pet­rol hâ­lâ açık ara dün­ya­nın bi­rin­ci ya­kı­tı. Aca­ba aşa­ğı­da­ki ül­ke­ler­den han­gi­si­nin pet­rol re­zerv­le­ri, en er­ken tü­ke­ne­cek?1. Küresel Test Ki­min pet­ro­lü ön­ce bi­te­cek? Al­ter­na­tif ener­ji tek­no­lo­ji­le­rin­de­ki ge­liş­me­ler ol­sa da, pet­rol hâ­lâ açık ara dün­ya­nın bi­rin­ci ya­kı­tı. Aca­ba aşa­ğı­da­ki ül­ke­ler­den han­gi­si­nin pet­rol re­zerv­le­ri, en er­ken tü­ke­ne­cek? A. Mek­si­ka B. Rus­ya C. ABD D. İn­gil­te­re A. Mek­si­ka: YAN­LIŞ. 2008 BP Dün­ya Ener­ji Ra­po­ru'na gö­re yıl­da 1.27 mil­yar va­ril pet­rol üre­ten Mek­si­ka'nın mev­cut pet­rol re­zerv­le­ri­nin on yıl­dan az öm­rü kal­dı. Bu­nun Mek­si­ka eko­no­mi­si­ne cid­di dar­be vur­ma­sı bek­le­ni­yor. Zi­ra 2007'de pet­rol sa­tış ge­lir­le­ri, ül­ke büt­çe­si­nin yüz­de 40'ını oluş­tu­ru­yor­du. Öte yan­dan, Ba­tı ya­rım­kü­re­nin en bü­yük pet­rol kay­nak­la­rı­na sa­hip olan Ve­ne­zu­ela'nın 91 yıl­lık re­zer­vi var. Bu Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­si, tes­pit edi­len 87 mil­yar va­ril­lik re­zer­vi ile dün­ya pet­ro­lü­nün yüz­de 7'si­ni elin­de bu­lun­du­ru­yor. B. Rus­ya: YAN­LIŞ. Yıl­da 3.6 mil­yar va­ril pet­rol üre­ten Rus­ya, pet­rol re­zerv­le­ri­ni yak­la­şık 22 yıl içe­ri­sin­de tü­ke­te­cek. Rus­ya'nın mev­cut pet­rol üre­ti­mi­ni ge­ri­de bı­ra­kan tek ül­ke olan Suu­di Ara­bis­tan ise Rus­ya'nın üç ka­tı re­zer­ve sa­hip. Rus­ya'nın ener­ji ala­nın­da­ki ha­ki­mi­ye­ti, dün­ya re­zer­vi­nin dört­te bi­rin­den faz­la olan do­ğal gaz kay­nak­la­rın­dan ile­ri ge­li­yor. Rus­ya, kom­şu­su Çin'e gö­re nis­pe­ten da­ha iyi bir du­rum­da. Çin, şu an­ki üre­tim hı­zıy­la mev­cut pet­rol re­zerv­le­ri­ni 11 yıl içe­ri­sin­de tü­ke­te­rek, ta­ma­men pet­rol it­ha­la­tı­na ba­ğım­lı bir ha­le ge­le­cek. C. ABD: YAN­LIŞ. Dün­ya­nın en bü­yük üçün­cü pet­rol üre­ti­ci­si olan ABD'nin ku­yu­la­rı, tah­mi­nen en geç 12 yıl içe­ri­sin­de ku­ru­ya­cak. Ku­zey kom­şu­su Ka­na­da'nın mev­cut re­zerv­le­ri­nin sı­fır­lan­ma­sı­na ise da­ha 23 yıl (ABD'nin ne­re­dey­se iki ka­tı) var. İki ül­ke­nin dün­ya pet­rol re­zerv­le­rin­de­ki pay­la­rı he­men he­men ay­nı ol­sa da, (ABD yüz­de 2.4, Ka­na­da yüz­de 2.2) ABD iki kat da­ha faz­la pet­rol üre­ti­yor.. D. İngiltere: DOĞ­RU. Tes­pit edil­miş dün­ya re­zerv­le­ri­nin sa­de­ce bin­de 3'lük kıs­mı­na sa­hip olan İn­gil­te­re, yıl­da 600 mil­yon va­ril pet­rol üre­ti­yor. Bu hız­la mev­cut pet­ro­lü tü­ket­me­si sa­de­ce 6 yıl ala­cak. Ku­zey De­ni­zi'nde­ki bir di­ğer pet­rol üre­ti­ci­si Nor­veç'in de mev­cut re­zerv­le­ri 9 yıl için­de bi­te­cek. İn­gil­te­re ve Nor­veç pet­rol üre­ti­mi­ne 1970'le­rin so­nun­da baş­la­dı. O za­man önem­li mik­tar­lar­da üret­tik­le­ri pet­rol, bu iki ül­ke­nin 1973-74 se­ne­le­rin­de­ki pet­rol kri­zi­ni aş­ma­la­rın­da önem­li bir rol oy­na­dı. 2. İlginç Rakamlar 1- Önü­müz­de­ki 43 yı­lın her da­ki­ka­sın­da or­ta­la­ma 31 Hint­li köy­lü (top­lam­da 700 mil­yon ki­şi) şe­hir­le­re göç ede­cek. (Gold­man Sachs) 2-Dün­ya­da bi­li­nen pet­rol re­zerv­le­ri­nin dört­te bi­ri­ne Sau­di Aram­co şir­ke­ti tek ba­şı­na sa­hip du­rum­da. (In­ter­na­ti­onal He­rald Tri­bu­ne) 3- ABD'nin fi­nan­sal kur­tar­ma pla­nı ola­rak açık­la­dı­ğı 700 mil­yar do­lar, 100 do­lar­lık bank­not­lar ha­lin­de üst üs­te ko­nul­du­ğun­da yak­la­şık 87 km yük­sek­li­ğe ula­şı­yor. (Bos­ton Glo­be) 4- Al­man­la­rın sa­de­ce yüz­de 5.4'ü his­se se­ne­di sa­hi­bi. (De­uts­ches Ak­ti­enins­ti­tut) 5- Dün­ya ti­ca­re­ti­nin yüz­de 80'in­den faz­la­sı ge­mi­ler­le ya­pı­lı­yor. Ge­mi­le­rin ta­şı­dı­ğı kar­go mik­ta­rı 1970'den be­ri 3 ka­tı­na çık­tı. (Wall Stre­et Jo­ur­nal) 6- AB'nin 7.5 mil­yon­luk nü­fu­sa sa­hip İs­viç­re'ye yap­tı­ğı ih­ra­cat, 1.3 mil­yar­lık Çin'e yap­tı­ğın­dan da­ha faz­la. (Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı) 7- Ki­şi ba­şı mil­li ge­li­ri yıl­lık 15 bin do­lar­dan yük­sek olan ül­ke­ler­de, ge­li­rin art­ma­sıy­la ha­yat­tan zevk al­ma ara­sın­da doğ­ru bir oran­tı yok. (Worl­dwatch Ins­ti­tu­te) 8- Dün­ya­da va­rol­du­ğu bi­li­nen al­tın mik­ta­rı 147 bin ton. (Mo­noc­le Ma­ga­zi­ne) 9- Bu al­tı­nın ta­ma­mı­nı eri­tip bir küp içi­ne ko­ya­cak ol­sak, bu kü­pün bir ke­nar uzun­lu­ğu bir fut­bol sa­ha­sı­nın bo­yun­dan da­ha faz­la ol­maz­dı. (Mo­noc­le Ma­ga­zi­ne) 10- Or­ki­nos, sa­at­te 80 km'ye ula­şan sü­ra­tiy­le bü­tün ba­lık­lar için­de en hız­lı­lar­dan. (Sci­en­ti­fic Ame­ri­can) 3. Dudak Okuma Asİf Alİ Zer­da­rİ ile Pa­kis­tan'ın Gü­ven­li­ği üze­ri­ne… Sui­kast so­nu­cu öl­dü­rü­len ön­ce­ki baş­ba­kan Be­na­zir But­to'nun ko­ca­sı, Pa­kis­tan Dev­let Baş­ka­nı Asif Ali Zer­da­ri; ül­ke­sin­de­ki en önem­li me­se­le olan gü­ven­lik prob­lem­le­riy­le mü­ca­de­le et­mek zo­run­da. Ka­sım so­nun­da ger­çek­le­şen Bom­bay'da­ki te­rö­rist sal­dı­rı son­ra­sın­da dün­ya li­der­le­ri, böl­ge­de ba­rı­şı sağ­la­ma­da Zer­da­ri'nin ne­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Pa­kis­tan'ın sı­kın­tı­la­rı­nı, O'nun ağ­zın­dan din­le­ye­lim... 1- Pa­kis­tan­da ra­di­kal İs­la­mi ha­re­ket na­sıl baş­la­dı? "Bu mi­li­tan­lar ül­ke­nin her ta­ra­fın­dan çık­mı­yor. So­ğuk sa­vaş yıl­la­rın­da Pa­kis­tan, Ba­tı'nın müt­te­fi­kiy­di. Af­ga­nis­tan'da­ki Sov­yet iş­ga­li­ne kar­şı dün­ya, din is­tis­ma­rı yap­tı ve aşı­rı uç­lar­da yer alan fa­na­tik­le­ri, Sov­yet­ler'i yık­mak için kul­lan­dı." (Ara­lık 2008) 2- Son­ra ne ol­du? "Bu stra­te­ji işe ya­ra­dı; fa­kat mi­ras ola­rak, ken­di di­na­mi­ği için­den aşı­rı uç­lar­da­ki mi­li­tan­la­rı or­ta­ya çı­kar­dı." (Ara­lık 2008) 3- Aşı­rı grup­la­rın var­lı­ğı si­zi na­sıl et­ki­le­di? "Pa­kis­tan be­del öde­me­ye de­vam edi­yor; dik­ta­tör­lü­ğün sür­me­si, fa­na­tiz­min yol aç­tı­ğı tü­ken­miş­lik, par­ça­lan­mış bir top­lum ya­pı­sı ve de­mok­ra­tik ya­pı­mız­da­ki ha­sar... Bun­la­rın so­nu­cu olan yok­sul­luk aşı­rı­lık­la­rı bes­le­me­ye de­vam eder­ken düş­man­lık ve mağ­du­ri­yet­le­ri de ar­tı­rı­yor." (Ara­lık 2008) 4- Pe­ki Bom­bay'da­ki sal­dı­rı­lar? On­lar Hin­dis­tan'ı he­def al­ma­mış mıy­dı? "Bom­bay sal­dı­rı­la­rı sa­de­ce Hin­dis­tan'ı de­ğil, Pa­kis­tan'ın ye­ni de­mok­ra­tik hü­kü­me­ti­ni, ay­rı­ca Hin­dis­tan'la ara­mız­da baş­la­mış olan ba­rış sü­re­ci­ni de he­def alı­yor." (Ara­lık 2008) 5- Pa­kis­tan ile Hin­dis­tan ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin iyi ol­ma­sı ni­çin çok önem­li? "Bi­zim gi­bi ül­ke­le­rin eko­no­mik ola­rak ayak­ta kal­ma­sı için baş­ka se­çe­ne­ği yok. Ön­ce kom­şu­la­rı­mız­la ti­ca­ret yap­ma­mız la­zım." (Ekim 2008) 6- Hin­dis­tan'la ge­le­cek­te­ki iliş­ki­le­ri­niz­le il­gi­li viz­yo­nu­nu­zu an­la­ta­bi­lir mi­si­niz? "1947'de­ki ih­ti­lal­le bir­lik­te man­da yö­ne­ti­min­den kur­tu­lan iki bü­yük dev­let, Pa­kis­tan ve Hin­dis­tan, te­rö­rist­le­rin plan­la­rı­nı boz­mak için ba­rış sü­re­ci­ni sür­dür­mek zo­run­da­lar." (Ara­lık 2008) 7- Hin­dis­tan'ın ABD ile ge­li­şen iliş­ki­le­ri ko­nu­sun­da ne dü­şü­nü­yor­su­nuz? "Dün­ya­da­ki en bü­yük de­mok­ra­si­nin, dün­ya­nın en es­ki de­mok­ra­si­le­rin­den bi­riy­le ya­kın­laş­ma­sı­nı ni­çin kıs­ka­na­lım ki?" (Ekim 2008) 8- Pa­kis­tan'ın Af­ga­nis­tan sı­nır böl­ge­si­ne ya­pı­lan ABD sal­dı­rı­sı­nı na­sıl kar­şı­lı­yor­su­nuz? "Pa­kis­tan top­rak­la­rı­nın te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan hal­kı­mı­za ve kom­şu­la­rı­mı­za sal­dı­rı için kul­la­nıl­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ği­miz gi­bi, top­rak­la­rı­mı­zın ve ege­men­li­ği­mi­zin dost­la­rı­mız ta­ra­fın­dan ih­lal edil­me­si­ne de mü­sa­ade ede­me­yiz." (Ey­lül 2008) 9- Ta­li­ban­la mü­ca­de­le­de önü­nüz­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den bi­ri ne­dir? "Tra­ji­ko­mik olan, gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze, Ta­li­ban'ın ken­di as­ker­le­ri­ne öde­di­ği ka­dar üc­ret ve­re­mi­yor ol­ma­mız. On­lar 10 bin Ru­pi öder­ken, ben an­cak 6-7 bin ve­re­bi­li­yo­rum." (Ekim 2008) 10-Son ola­rak; eşi­ni­ze ya­pı­lan sui­kas­tı Ta­li­ban'ın dü­zen­le­di­ği id­di­a edi­li­yor. On­lar­la ne ka­dar da­ha mü­ca­de­le et­me­yi plan­lı­yor­su­nuz? "Ben ölü­mü in­kar et­mem. Fa­kat on­la­rın bu­nu yap­ma şe­kil­le­ri… Ço­cuk­la­rı­mın an­ne­si­ni öl­dür­dü­ler, do­la­yı­sıy­la ar­tık be­nim için ki­şi­sel bir ko­nu ol­du. Öl­me­den ön­ce bu işin bit­ti­ği­ni gör­mek is­ti­yo­rum. Ne ka­dar ça­buk olur­sa o ka­dar iyi." (Ekim 2008) E­di­tör’ün No­tu: "Dudak Okuma"nın her bir bölümü, sorularda belirtilen tarihlerde röportaj yapılan şahıslarca söylenmiş yaklaşık on alıntı içerir. Yalnız, bu sadece sanal bir röportajdır. Mümkün olduğunca, ifade edilen düşüncelere daha iyi bir anlam sağlayacak sorular eklenmiştir."
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT