BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bugün hicri yılbaşıdır

Bugün hicri yılbaşıdır

Su­al: Hic­ri yıl­ba­şı ve öne­mi hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz?Su­al: Hic­ri yıl­ba­şı ve öne­mi hak­kın­da bil­gi ve­rir mi­si­niz? CE­VAP: Pey­gam­ber efen­di­miz Mu­ham­med aley­his­se­lam, mi­la­di 571’de 20 Ni­sa­na rast­la­yan, Re­bi­ul-ev­vel ayı­nın on ikin­ci Pa­zar­te­si sa­ba­hı, Mek­ke’de doğ­du. 622’de Mek­ke’den Me­di­ne’ye hic­ret et­ti. 20 Ey­lül Pa­zar­te­si gü­nü, Me­di­ne’nin Ku­ba kö­yü­ne gel­di. Bu ta­rih Müs­lü­man­la­rın Şem­si yıl­ba­şı ol­du. O yı­lın Mu­har­rem ayı­nın bi­rin­ci gü­nü de, Ka­me­ri yıl­ba­şı ol­du. Mu­har­rem ayı­nın bi­rin­ci ge­ce­si Müs­lü­man­la­rın ka­me­ri yıl­ba­şı ge­ce­si­dir. Bu ge­ce­yi ih­ya et­me­li ve say­gı gös­ter­me­li. Say­gı gös­ter­mek, gü­nah iş­le­me­mek­le olur. Zil­hic­ce­nin son gü­nü ve Mu­har­re­min bi­rin­ci gü­nü oruç tu­tan, o yı­lın ta­ma­mı­nı oruç tut­muş gi­bi se­va­ba ka­vu­şur. İs­la­mi­yet’ten ön­ce Arap­lar, Mu­har­rem ayın­da sa­vaş­mak is­te­yin­ce, o yıl Mu­har­rem ayı­nın is­mi­ni, son­ra­ki aya ko­yar­lar, son­ra­ki aya da, Mu­har­rem der­ler­di. Böy­le­ce ha­ram ay, Mu­har­rem­den bir son­ra­ki ay olur­du. (Bir ayın ha­ram­lı­ğı­nı baş­ka aya ge­cik­tir­mek, an­cak kâ­fir­li­ği art­tı­rır. Kâ­fir­ler, böy­le­ce sa­pı­tı­yor­lar. On­lar, Al­lah’ın ha­ram kıl­dı­ğı ay­la­rın sa­yı­la­rı­nı denk ge­tir­mek için, ha­ram ayı bir yıl he­lal edip, baş­ka yıl onu yi­ne ha­ram eder­ler. Böy­le­ce, Al­lah’ın ha­ram kıl­dı­ğı­nı he­lal kıl­ma­ya ça­lı­şır­lar) mea­lin­de­ki, Tev­be su­re­si­nin 37. âyet-i ke­ri­me­si, ay­la­rın yer­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­yi ya­sak et­ti. Mu­har­rem ayı, Zil­ka­de, Zil­hic­ce ve Re­ceb’le be­ra­ber Kur’an-ı ke­rim­de kıy­met ve­ri­len 4 ay­dan bi­ri­dir. Bir­kaç ha­dis-i şe­rif mea­li şöy­le­dir: (Ay­la­rın efen­di­si Mu­har­rem, gün­le­rin efen­di­si Cu­ma’dır.) [Dey­le­mi] (Ra­ma­zan­dan son­ra en fa­zi­let­li oruç, Al­la­hü te­âlâ­nın ayı Mu­har­rem ayın­da tu­tu­lan oruç­tur. Farz­lar­dan son­ra en fa­zi­let­li na­maz, ge­ce na­ma­zı­dır.) [Müs­lim, İb­ni Ma­ce, Ebu Da­vud, Tir­mi­zi, Ne­sa­i] (Na­fi­le oruç tu­ta­cak­san, Mu­har­rem ayın­da tut! Çün­kü o, Al­la­hü te­âlâ­nın ayı­dır. O ay­da bir gün var­dır ki, O gün­de Al­la­hü teâ­lâ geç­miş ka­vim­ler­den bi­ri­nin tev­be­si­ni ka­bul et­ti. Yi­ne o gün, tev­be eden­le­rin gü­nah­la­rı­nı da af­fe­der.) [Tir­mi­zi] Na­fi­le iba­det­le­rin se­va­bı­na ka­vu­şa­bil­mek için, Ehl-i sün­net iti­ka­dın­da ol­mak, ha­ram­lar­dan ka­çıp gü­nah­la­ra tev­be et­mek, farz­la­rı ku­sur­suz yap­ma­ya ça­lış­mak, o ame­li iba­det ola­rak yap­ma­ya ni­yet et­mek şart­tır. HİC­Rİ KA­ME­Rİ TAK­VİM Su­al: Hic­ri şem­si ile hic­ri ka­me­ri tak­vim ne de­mek­tir? Bun­lar ne za­man baş­la­dı? CE­VAP: Hic­ret es­na­sın­da, Me­di­ne şeh­ri­nin Ku­ba kö­yü­ne ge­lin­di­ği 20 Ey­lül 622 gü­nü, (Hic­ri şem­si) ta­rih baş­lan­gı­cı ol­du. (Hic­ri ka­me­ri) ta­rih de, o se­ne­nin Mu­har­rem ayın­dan baş­lar, ya­ni hic­ri ka­me­ri yıl­ba­şı 1 Mu­har­rem‘dir. Hic­ri ka­me­ri yı­lın baş­lan­gı­cı da, 16 Tem­muz 622 ta­ri­hin­dey­di. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT