BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ümit Karan’a “GİT” baskısı!

Ümit Karan’a “GİT” baskısı!

Meh­met Yıl­dız’ı trans­fer et­mek is­te­yen Galatasa­ray Yö­ne­ti­mi, tec­rü­be­li kap­ta­nı­na “Ya Si­vas’a gi­der­sin ya da sa­tış lis­te­si­ne ko­ya­rız” di­ye­rek ka­pı­yı gös­ter­di> NE­CA­Tİ RED­DE­DİN­CE Si­vass­por’un gol ma­ki­ne­si Meh­met Yıl­dız’ı kad­ro­su­na ka­ta­bil­mek için gün­ler­dir yo­ğun ça­ba gös­te­ren G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, gol­cü­sü Ümit Ka­ran’ı göz­den çı­kar­dı. Re­al So­ci­edad’da ki­ra­lık ola­rak for­ma gi­yen Ne­ca­ti Ateş’in Si­vass­por’a git­me­yi red­det­me­si üze­ri­ne ro­ta­yı 33 ya­şın­da­ki Ümit Ka­ran’a çe­vi­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­tim, tec­rü­be­li oyun­cu­ya, “Ya Si­vass­por’a gi­der­sin, ya da se­ni sa­tış lis­te­si­ne ko­ya­rız” di­ye­rek ade­ta ka­pı­yı gös­ter­di. Du­ba­i’den çok iyi bir trans­fer tek­li­fi al­dı­ğı ile­ri sü­rü­len ve F.Bah­çe’yle te­ma­sa geç­ti­ği şek­lin­de ha­ber­ler çı­kan gol­cü fut­bol­cu, ta­kım ar­ka­da­şı Vol­kan Ya­man’ın dü­ğü­nü için git­ti­ği Al­man­ya’da Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin’le bu ko­nu­da bir gö­rüş­me yap­tı. MO­RA­Lİ ÇOK BO­ZUL­DU Dü­ğün sa­lo­nu­na ge­len Ümit Ka­ran’ı kı­sa bir sü­re son­ra ay­rı bir oda­ya çe­ken Ad­nan Sez­gin, fut­bol­cu­ya bu du­ru­mu açık­ça teb­liğ et­ti. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lüp­le 2010 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si bu­lu­nan tec­rü­be­li oyun­cu­nun bu gö­rüş­me­den son­ra ol­duk­ça te­dir­gin ve ke­yif­siz ol­du­ğu göz­len­di. G.Sa­ray’dan yıl­lık 800 bin eu­ro ga­ran­ti pa­ra ve maç ba­şı­na 15 bin eu­ro alan Ümit’in, na­sıl bir ka­rar ala­ca­ğı me­rak­la bek­le­nir­ken, yıl­dız fut­bol­cu­nun git­me­si du­ru­mun­da Meh­met Yıl­dız trans­fe­ri­nin ke­sin­le­şe­ce­ği ifa­de edil­di. Bu­gün Si­vass­por Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz’la tek­rar bir ara­ya ge­le­cek olan yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel’in şart­la­rın oluş­ma­sı du­ru­mun­da res­mi açık­la­ma­yı yap­ma­sı bek­le­ni­yor. G.SARAY NOTLARI Vol­kan’dan ömür­lük im­za G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su Vol­kan Ya­man, kı­sa bir sü­re ön­ce ni­şan­lan­dı­ğı Rey­han Ün­lü ile ev­len­di. Mü­nih’te ya­pı­lan dü­ğü­ne Ad­nan Sez­gin, fut­bol­cu­lar­dan Ümit, Sab­ri, Ha­san Kab­ze, Ay­dın, Ay­kut da ka­tıl­dı. Ol­duk­ça mut­lu gö­rü­nen 27 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, “Ha­ya­tım­da iki önem­li im­za var. Bi­rin­ci­si G.Sa­ray’la söz­leş­me im­za­la­dı­ğım gün ikin­ci­si de bu­gün” di­ye ko­nuş­tu. Ad­nan Po­lat’tan soh­bet top­lan­tı­sı G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, bu­gün med­yay­la “Kah­val­tı Soh­be­ti’nde” bir ara­ya ge­le­cek. Sü­per Lig’de ilk ya­rı­nın ar­dın­dan se­zo­nu ve gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı de­ğer­len­di­re­cek olan Po­lat, ön­ce ga­ze­te ve te­le­viz­yon­la­rın spor mü­dür­le­riy­le bir ara­ya ge­le­cek. Da­ha son­ra spor ya­zar­la­rı ve mu­ha­bir­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ra­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT