BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kardeşini yetiştiriyor

Kardeşini yetiştiriyor

G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su Ba­rış Öz­bek, dev­re ara­sın­da­ki ta­ti­li de­ğer­len­dir­mek üze­re git­ti­ği Al­man­ya’da ken­di gi­bi fut­bol­cu olan kar­de­şi­ne özel ders­ler ve­ri­yor.YENİ ÖZBEK GELİYOR G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­su Ba­rış Öz­bek, dev­re ara­sın­da­ki ta­ti­li de­ğer­len­dir­mek üze­re git­ti­ği Al­man­ya’da ken­di gi­bi fut­bol­cu olan kar­de­şi­ne özel ders­ler ve­ri­yor. Schal­ke 04’te U-17 ta­kı­mı­nın de­ğiş­mez isim­le­ri ara­sın­da yer alan kar­de­şi Ufuk’un üze­ri­ne tit­re­yen Ba­rış, “Tut­tu­ğu­muz özel an­tre­nör eş­li­ğin­de 1 haf­ta be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğız. Schal­ke gi­bi bir ta­kım­da kad­ro­ya gi­re­bil­mek bir Türk oyun­cu­su için çok önem­li. Ufuk şim­di­lik bu­nu ba­şar­dı ve ge­le­cek­te adın­dan da­ha da söz et­ti­re­cek” de­di. ŞAMPİYONLUK BİZİM G.Sa­ray­lı ta­raf­tar­la­ra “Şam­pi­yon­luk yi­ne bi­zim ola­cak” me­sa­jı ver­me­yi de ih­mal et­me­yen Ba­rış, hü­cum gü­cü en yük­sek ta­kım ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Se­zon ba­şın­da be­nim ve Meh­met To­pal’ın sa­kat­lık­la­rı gü­cü­mü­zü et­ki­le­di ve Lin­coln’ün sır­tı­na da­ha ağır yük bin­di. Biz iyi­le­şin­ce Lin­coln da­ha ve­rim­li ol­du ve ofan­sif gü­cü­müz ina­nıl­maz de­re­ce­de art­tı. İkin­ci ya­rı­da sa­kat­lık­lar ve­ya baş­ka ta­lih­siz­lik­ler ya­şa­maz­sak şam­pi­yon­luk ipi­ni yi­ne gö­ğüs­le­riz” di­ye ko­nuş­tu. ¥ Çağ­la­yan Ak­türk - Cas­trop-Rau­xel
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT