BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yattara’ya dev talip

Yattara’ya dev talip

İs­pan­ya ba­sı­nı, dün­ya ku­lü­bü R.Mad­rid’in Trab­zons­por’un Gi­ne­li yıl­dı­zı­nı ya­kın ta­ki­be al­dı­ğı­nı id­di­a et­tiİs­pan­ya ba­sı­nı, dün­ya ku­lü­bü R.Mad­rid’in Trab­zons­por’un Gi­ne­li yıl­dı­zı­nı ya­kın ta­ki­be al­dı­ğı­nı id­di­a et­ti ‘REAL’İN ŞOK HEDEFİ...’ Trab­zons­por’un Gi­ne­li yıl­dı­zı İb­ra­hi­ma Yat­ta­ra’nın, İs­pan­ya’nın dün­ya­ca ün­lü ku­lü­bü Re­al Mad­rid’in trans­fer lis­te­sin­de ol­du­ğu id­di­a edil­di. İs­pan­ya ba­sı­nı­nın, ‘Re­al Mad­rid’in ye­ni şok he­de­fi Trab­zons­por’un ka­nat oyun­cu­su İb­ra­hi­ma Yat­ta­ra’ baş­lı­ğıy­la ver­di­ği ha­ber­de, Gi­ne­li fut­bol­cu­nun Re­al Mad­rid’in trans­fer lis­te­si­ne gir­di­ği ya­zıl­dı. Ha­ber­de, kad­ro­su­nu kı­sa bir sü­re ön­ce Kla­as-Jan Hu­te­la­ar ve Las­sa­na Di­ar­ra ile güç­len­di­ren Re­al Mad­rid’in bu fut­bol­cu­la­rı Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde oy­na­ta­ma­ya­ca­ğı için Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda for­ma giy­me­sin­de en­gel ol­ma­yan ye­te­nek­li bir oyun­cu­yu trans­fer et­mek is­te­di­ği be­lir­til­di. 7 MİLYON EURO... go­al.com, tri­bal­fo­ot­ball.com gi­bi ha­ber kay­nak­la­rı baş­ta ol­mak üze­re İs­pan­yol ba­sı­nı bu trans­fe­rin 7 mil­yon eu­ro­ya bi­te­bi­le­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, “Re­al Mad­rid yö­ne­ti­ci­le­ri, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde hü­cum­da oy­na­ta­bi­le­cek­le­ri et­ki­li bir isim arı­yor. Gi­ne Mil­li Ta­kı­mı’nın da for­ma­sı­nı gi­yip, AB pa­sa­por­tu ta­şı­yan Yat­ta­ra, ku­lü­bü Trab­zons­por’da­ki 7 mil­yon eu­ro­luk de­ğe­riy­le Re­al Mad­rid yö­ne­ti­ci­le­ri­nin lis­te­sin­de” vur­gu­su yap­tı. Re­al Mad­rid, Tür­ki­ye’den da­ha ön­ce F.Bah­çe for­ma­sı­nı gi­yen El­vir Ba­liç ve Genç­ler­bir­li­ği’nde oy­na­yan Nji­tap Ge­re­mi’yi trans­fer et­miş­ti. > Engin KOCABIYIK -Ankara (İHA) HEM FENER’İ YENECEĞİZ, HEM ŞAMPİYON OLACAĞIZ Trab­zons­por’un genç fut­bol­cu­su Cey­hun Gül­se­lam, ai­le­si­ni zi­ya­ret için git­ti­ği Mü­nih’te, Trab­zon Ka­ra­de­niz Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği’ni zi­ya­ret et­ti ve bü­yük il­gi gör­dü. Trab­zons­por’da çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cey­hun’a ba­zı ta­raf­tar­lar, “Şam­pi­yon ol­ma­sa­nız da olur, ye­ter ki Fe­ner­bah­çe’yi ye­nin” di­ye es­pri ya­pın­ca bor­do-ma­vi­li fut­bol­cu, “Hem Fe­ner’i ye­ne­ce­ğiz hem de şam­pi­yon ola­ca­ğız” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. > Saf­fet ARI­KAN-Münih (İHA) Yu­suf için 700 bin eu­ro Trab­zons­por Ge­nel Say­ma­nı Mah­mut Ak­su, Bur­sas­por­lu Yu­suf Şim­şek için fi­yat biç­ti. “Yu­suf, Trab­zons­por’da şam­pi­yon­luk ya­şa­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Er­sun ho­ca da ken­di­si­ni çok is­ti­yor, o da Er­sun Ya­nal ile ça­lış­mak is­ti­yor” di­yen Ak­su, “Yu­suf için 600 ve­ya 700 bin eu­ro ci­va­rın­da bir büt­çe ayır­dık. Bu şart­lar­da trans­fer ger­çek­le­şir­se olur. ‘Yu­suf’un fi­ya­tı bu­dur’ de­mi­yo­rum ama bi­zim ve­re­bi­le­ce­ği­miz mik­tar bu” şek­lin­de ko­nuş­tu. Fur­kan’ın pe­şin­de­ler Se­zon ba­şın­da yap­tı­ğı trans­fer­ler­le ilk dev­re­nin bü­yük bö­lü­mü­nü li­der sür­dü­ren Trab­zons­por, dev­re ara­sın­da da ilk im­za­sı­na ha­zır­la­nı­yor. Bor­do-ma­vi­li­ler, Sa­kar­yas­por ve 17 yaş al­tı Mil­li Ta­kım’ın for­ma­sı­nı gi­yen Fur­kan Ay­dın’ın pe­şin­de. Ge­le­ce­ğin Ha­kan Şü­kür’ü ola­rak gös­te­ri­len Fur­kan, 1.90 bo­yun­da ve 17 ya­şın­da.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT