BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TEH­Lİ­KE ÇAN­LA­RI

TEH­Lİ­KE ÇAN­LA­RI

Kad­ro­su­na tak­vi­ye ça­ba­sın­da­ki F.Bah­çe’de Ara­go­nes’in Alex’in ye­ri­ne adam is­te­me­si sı­kın­tı­ya se­bep olu­yor. Sam­ba­cı­dan mem­nun olan yö­ne­tim İs­pan­yol’u ik­na ça­ba­sın­daKad­ro­su­na tak­vi­ye ça­ba­sın­da­ki F.Bah­çe’de Ara­go­nes’in Alex’in ye­ri­ne adam is­te­me­si sı­kın­tı­ya se­bep olu­yor. Sam­ba­cı­dan mem­nun olan yö­ne­tim İs­pan­yol’u ik­na ça­ba­sın­da TAKIMIN HIZINI KESİYOR Trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­ren F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi he­nüz ar­zu et­ti­ği ic­ra­at­la­rı ger­çek­leş­ti­re­me­den ye­ni bir kriz ile yüz­leş­mek zo­run­da kal­dı. Gel­di­ği gün­den bu ya­na Alex’e so­ğuk ba­kan Lu­is Ara­go­nes’in bu oyun­cu­nun ye­ri­ne adam is­te­me­si yö­ne­ti­mi sı­kın­tı­ya sok­tu. Özel­lik­le bu se­zon per­for­man­sın­da­ki dü­şüş se­be­biy­le “Fay­da­sı mı çok, za­ra­rı mı” şek­lin­de­ki tar­tış­ma­la­rın odak nok­ta­sın­da yer alan sam­ba­cı­nın ta­kı­mın den­ge­si­ni boz­du­ğun­dan şi­ka­yet­çi olan Ara­go­nes, Alex’ten kur­tul­ma­yı ka­fa­sı­na koy­muş du­rum­da. İs­pan­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın or­ta sa­ha­sın­da­ki gi­bi, ko­şan ve mü­ca­de­le eden oyun­cu­la­rı ter­cih eden De­de, sam­ba­cı­yı ta­kım­da is­te­mi­yor. GİTMEYE HİÇ NİYETİ YOK Alex’in ye­dek otur­ma­sı­nın bi­le ta­kım­da so­run­la­ra se­bep ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen Ara­go­nes’in yö­ne­ti­me ver­di­ği ra­por­da, “O fark­lı bir oyun­cu, an­cak be­nim oyun sis­te­mi­mi bo­zu­yor. Ta­kı­mı ona uy­gun oy­nat­mak bi­zim tem­po­mu­zu dü­şü­rü­yor. Ye­dek otur­ma­sı ha­lin­de ise fark­lı prob­lem­ler­le kar­şı­la­şa­ca­ğız. Bu ne­den­ler­le onun gön­de­ri­lip ye­ri­ne da­ha di­renç­li bir oyun ku­ru­cu­nun alın­ma­sı­nı ter­cih ede­rim” şek­lin­de ifa­de­ler kul­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. İs­pan­yol’un bu mev­kii için trans­fer ya­pıl­ma­sa da­hi Dei­vid ve Em­re’ye bu gö­re­vi ve­re­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­ma­sı Alex’i ta­ma­men sil­di­ği­nin ifa­de­si ola­rak yo­rum­lan­dı. Öte yan­dan F.Bah­çe’de mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve “Yö­ne­tim is­ter­se Türk va­tan­da­şı ol­ma­ya ha­zı­rım” di­yen Alex’in ise ay­rıl­ma­ya hiç ni­ye­ti yok. > M. Emin ULUÇ DOST­LAR­DAN FAY­DA YOK! Si­vass­por Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz F.Bah­çe kon­gre Üye­si. An­ka­ras­por Onur­sal Baş­kan­sı Me­lih Gök­çek ko­yu bir F.Bah­çe­li, A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın da F.Bah­çe’nin es­ki kon­gre üye­si. Ve F.Bah­çe’nin ta­lip ol­du­ğu oyun­cu­lar Si­vas­lı Meh­met Yıl­dız, An­ka­ras­por­lu Özer Hur­ma­cı, A.Gü­cü­lü Gök­han Em­re­cik­sin. Meh­met Yıl­dız G.Sa­ray yo­lun­da, Özer hâ­lâ An­ka­ra’da, Gök­han gel­di ge­le­cek ama ya­şa­nan zor­luk­lar or­ta­da. Ya­ni dost­luk ay­rı, iş ay­rı!... F.BAHÇE NOTLARI Ro­ta Ha­sa­giç Vol­kan De­mi­rel hak­kın­da­ki trans­fer de­di­ko­du­la­rı­nın so­nu gel­mez­ken F.Bah­çe, İs­tan­bul B.B.nin Boş­nak fi­le bek­çi­si Ke­nan Ha­sa­giç için gi­ri­şim­le­ri­ni hız­lan­dır­dı. Ha­sa­giç ve Be­le­di­ye Yö­ne­ti­mi ile an­laş­ma sağ­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Türk sta­tü­sü­ne ka­bul edil­me­si ha­lin­de Boş­nak oyun­cu­yu dev­re ara­sın­da ala­cak. Ye­dek­ler hu­zur­suz F.Bah­çe’nin ta­kas­ta kul­lan­ma­yı dü­şün­dü­ğü oyun­cu­lar­dan Ön­der ile Ya­sin’i sı­kın­tı bas­tı. Ön­der’in ya­kın çev­re­si­ne, “Ben bu ta­kı­ma ya­rım se­zon için dön­me­dim. Hiç­bir ye­re git­mem. O for­ma­yı ala­ca­ğım ve bir da­ha çı­kar­ma­ya­ca­ğım” de­di­ği öğ­re­ni­lir­ken Ya­sin’in de ki­ra­lık git­me­ye so­ğuk bak­tı­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT