BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖLÜM YAĞIYOR

ÖLÜM YAĞIYOR

İs­ra­il’in fü­ze yağ­mu­ru sü­rü­yor. Gazze’de ölü sa­yı­sı 300’ü aş­tı Ka­ra ha­re­kâ­tı da ka­pı­da...GAZ­ZE’DE MORG­LAR YET­Mİ­YOR İs­ra­il’in fü­ze yağ­mu­ru sü­rü­yor. Gazze’de ölü sa­yı­sı 300’ü aş­tı Ka­ra ha­re­kâ­tı da ka­pı­da... HER TARAF ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda hedef alınan binalar yerle bir edildi. Füzelere hedef olan bölgelerde büyük alev topları oluştu. Bombalanan binalarda bulunanların yakınları, olay yerlerine giderek bilgi almaya çalıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma ekipleri de müdahale etmekte sıkıntı yaşadı. > Em­ran Lub­bad GAZ­ZE İHA İs­ra­il’in Gaz­ze Şe­ri­di’ne dü­zen­le­di­ği ha­va sal­dı­rı­la­rı ikin­ci gün de de­vam et­ti. Ölü sa­yı­sı­nın 300’ü aştığı böl­ge­de, Ha­mas’a ait ida­rî ve as­ke­rî bi­na­lar vu­rul­du. 60 sa­vaş uça­ğı­nın ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­lar­da; ara­la­rın­da Ha­mas ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lan “Sa­ra­ya” ad­lı gü­ven­lik ka­rar­ga­hı, as­ke­ri araç­lar, ka­ra­kol­lar ve Beyt Ha­nun’da be­le­di­ye bi­na­sı­nın da bu­lun­du­ğu yüz­ler­ce he­de­fe fü­ze yağ­dı. Bir ca­mi­nin de sal­dı­rı­lar­da vu­rul­du­ğu bil­di­ril­di. Fi­lis­tin­li grup­la­rın da Ya­hu­di yer­le­şim bi­rim­le­ri­ne ro­ket sal­dı­rı­la­rı­na de­vam et­ti­ği bil­di­ril­di. İs­ra­il Dev­let Baş­ka­nı Şi­mon Pe­res, ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lu­na­rak; İs­ra­il’in sal­dı­rı ka­ra­rın­da hak­lı ol­du­ğu­nu, baş­ka bir al­ter­na­tif­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Hal­kı­nın, sal­dı­rı ka­ra­rı­nın ar­ka­sın­da dur­du­ğu­nu kay­de­den Pe­res, “Ha­mas’ın bi­ze kar­şı yü­rüt­tü­ğün­den da­ha ya­rar­sız ve man­tık­sız bir sa­vaş ol­du­ğu­nu ha­tır­la­mı­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İs­ra­il Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ehud Ba­rak; Ha­mas’ın ro­ket sal­dı­rı­la­rı­nı sür­dür­me­si ha­lin­de Gaz­ze Şe­ri­di’ne ka­ra­dan gir­me ih­ti­mal­le­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. YE­DEK AS­KER­LE­RE ONAY Ba­rak, söz­cü­sü ta­ra­fın­dan ile­ti­len açık­la­ma­sın­da; “Her şe­ye ha­zı­rız. Va­tan­daş­la­rı­mı­zı ko­ru­mak için ka­ra kuv­vet­le­ri­ni ko­nuş­lan­dır­mak ge­re­kir­se, bu­nu ya­pa­rız” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. İs­ra­il’in, Gaz­ze sı­nı­rı­na zırh­lı bir­lik­le­ri yığ­ma­ya baş­la­dı­ğı; İs­ra­il hü­kü­me­ti­nin, 4 bin 500 ye­dek as­ke­rin si­lah al­tı­na çağ­rıl­ma­sı­na onay ver­di­ği bil­di­ril­di. Gaz­ze Şe­ri­di’nde­ki Ha­mas hü­kü­me­ti­nin li­de­ri İs­ma­il Ha­ni­ye ise; “Bo­yun eğ­me­ye­ce­ğiz. İs­ra­il­li­ler Gaz­ze Şe­ri­di’ni yer­le bir et­se de yı­kıl­ma­ya­ca­ğız” de­di. Ha­mas’ın sür­gün­de­ki li­de­ri Ha­lid Me­şal ise, “İs­ra­il’e kar­şı as­ke­ri in­ti­fa­da” çağ­rı­sın­da bu­lu­na­rak, di­re­ni­şin in­ti­har ey­lem­le­riy­le de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Bu ara­da Mı­sır’da bu­lu­nan Fi­lis­tin Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ab­bas, İs­ra­il’in Gaz­ze’ye dü­zen­le­di­ği sal­dı­rı­lar­dan Ha­mas’ı so­rum­lu tut­tu. Ab­bas, “Ateş­ke­sin ke­sil­me­me­si için eli­miz­den ge­le­ni yap­tık. Ha­mas’ı uyar­dık. Ge­le­bi­le­cek olan teh­li­ke­nin kuv­vet­li ola­ca­ğı­nı an­lat­tık. Ma­ale­sef olan ol­du” de­di. HAS­TA­NE­LER CE­SET­LE DOL­DU Öte yan­dan böl­ge­de­ki ya­ra­lı sa­yı­sı­nın bi­ni aş­tı­ğı­nı bil­di­ren sağ­lık kay­nak­la­rı; bun­la­rın ço­ğu­nun du­ru­mu­nun ağır ol­du­ğu­nu, ölü sa­yı­sı­nın 350 do­la­yı­na yük­se­le­ce­ğin­den en­di­şe et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Acil Hiz­met­ler Baş­ka­nı Dr. Mu­avi­ye Ha­sa­neyn; gö­rev­li­le­rin yı­kın­tı­lar al­tın­dan ölü ve ya­ra­lı­la­rı çı­kar­ma­ya uğ­raş­tık­la­rı­nı, has­ta­ne­le­rin morg­la­rın­da yer kal­ma­dı­ğı­nı, ko­ri­dor­la­rın ce­set ve sed­ye­ler­le dol­du­ğu­nu, ya­ra­lı­la­rın pek ço­ğu­nun du­ru­mu­nun kö­tü ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. İlaç ve ame­li­yat ge­reç­le­ri yar­dı­mı ta­le­bin­de bu­lu­nan, pek çok ya­ra­lı­nın da Gaz­ze dı­şı­na gön­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Ha­sa­neyn; ha­fif ve or­ta de­re­ce­de­ki ya­ra­lı­la­ra ba­ka­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Bu ara­da İs­ra­il or­du­su, Ke­rem Şa­lom ge­çiş nok­ta­sı­nın, in­sa­ni yar­dım­la­rın ge­çi­şi için açıl­dı­ğı­nı du­yur­du. Re­fah ka­pı­sı da, ya­ra­lı­lar için baş­ta ilaç ve tıb­bi mal­ze­me ol­mak üze­re, gı­da yar­dım­la­rı için açıl­dı. MAHKÛMLARIN ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞI Filistin cezaevleri de İsrail füzelerinin hedefi oldu. Şiddetli patlamanın ardından hapishaneler beton yığını haline geldi. Onlarca mahkûm eşyalarını alarak kaçmayı başardı. Bu arada, dünyanın dört bir yanında, İsrail aleyhine gösteriler düzenlendi. Türkiye’deki protestolarda da Filistin halkına destek yağdı. AN­KA­RA ENDİŞELİ Dip­lo­ma­si hız­lan­dı > Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA İs­ra­il’in ge­ri adım at­ma­ma­sı ve bir ka­ra ope­ras­yo­nu baş­la­ta­ca­ğı id­di­ala­rı An­ka­ra’yı en­di­şe­len­dir­di. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da; Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can’ın böl­ge ve böl­ge dı­şı ül­ke­ler­de­ki mu­ha­tap­la­rı ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın Ge­nel Sek­re­ter­le­riy­le te­le­fon gö­rüş­me­le­ri yap­tık­la­rı, en­di­şe ve gö­rüş­le­ri­ni ak­tar­dık­la­rı be­lir­til­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün ay­rı­ca Mı­sır Dev­let Baş­ka­nı Hüs­nü Mü­ba­rek’i de ara­ya­rak, son ge­liş­me­ler­le il­gi­li ola­rak du­rum de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du. Bu ara­da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın, Gaz­ze’de bu­lu­nan Türk va­tan­daş­la­rı için ge­rek­li ol­ma­sı du­ru­mun­da tah­li­ye iş­le­mi baş­lat­mak için ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı­ğı bil­di­ril­di. ALİ BA­BA­CAN: Böl­ge­ye ya­yı­la­bi­lir Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can; Gaz­ze’de­ki sal­dı­rı­lar­la il­gi­li ola­rak, si­lah­la­rın der­hal sus­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ak­si hal­de bu prob­le­min böl­ge­ye ya­yı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ka­nal­türk’te ka­tıl­dı­ğı bir prog­ram­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ba­ba­can, şun­la­rı söy­le­di: “Gör­dü­ğü­müz bu in­san­lık dra­mı, sa­de­ce Tür­ki­ye’de de­ğil, dün­ya­nın dört bir kö­şe­sin­de bü­yük bir in­fi­ale yol aç­tı. Özel­lik­le si­vil hal­kın, ka­dın­la­rın ve ço­cuk­la­rın kat­le­dil­me­si­ni şid­det­le kı­na­dık, ope­ras­yon­la­rın dur­du­rul­ma­sı için çağ­rı­da bu­lun­duk. Yar­dım TIR’la­rı­mı­zı gön­der­dik. Ateş­ke­sin sağ­lan­ma­sı, hem İs­ra­il’in hem Ha­mas’ın si­lah­la­rı­nı aci­len sus­tur­ma­sı ge­re­ki­yor. Ak­si hal­de bu ça­tış­ma, böl­ge­ye de si­ra­yet ede­bi­lir, bu prob­lem sa­de­ce Gaz­ze sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ka­lan bir me­se­le ol­mak­tan çı­kar.” Sal­dı­rı­la­ra dün­ya­dan bü­yük tep­ki Ka­dın ve ço­cuk­la­rın da can ver­di­ği ope­ras­yon­la­rı kı­na­yan ül­ke­ler, sal­dı­rı­la­rın dur­du­rul­ma­sı­nı is­te­di İs­ra­il’in sal­dı­rı­la­rı dün­ya­nın bü­yük tep­ki­si­ne se­bep ol­du. BM Gü­ven­lik Kon­se­yi Baş­ka­nı, Hır­va­tis­tan Tem­sil­ci­si Ne­ven Ji­ru­ca; “Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­le­ri, Gaz­ze’de yük­se­len tan­si­yon­dan duy­duk­la­rı en­di­şe­yi di­le ge­tir­miş ve ta­raf­la­ra, şid­de­te der­hal son ve­ril­me­si çağ­rı­sın­da bu­lun­muş­lar­dır” de­di. Tep­ki­le­rin en yo­ğun ya­şan­dı­ğı böl­ge, Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri ol­du. Irak’ın ge­ne­lin­de dü­zen­le­nen gös­te­ri­le­re bin­ler­ce ki­şi ka­tı­lır­ken, ku­zey­de­ki Mu­sul ken­tin­de­ki pro­tes­to­da bi­sik­let kul­la­nan bir ki­şi in­ti­har sal­dı­rı­sı dü­zen­le­di. İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad ise sal­dı­rı­la­rı kı­na­ya­rak, İs­ra­il­li­le­ri suç­lu ola­rak ni­te­le­di ve Fi­lis­tin­li­ler’in ya­nın­da yer al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. İran­lı öğ­ren­ci ve mil­let­ve­kil­le­ri de baş­kent Tah­ran’ın çe­şit­li yer­le­rin­de­ki pro­tes­to gös­te­ri­le­ri­ne ka­tıl­dı. Lüb­nan’ın baş­ken­ti Bey­rut’ta ve Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri’nin Du­bai emir­li­ğin­de top­la­nan bin­ler­ce ki­şi, sal­dı­rı­la­rı pro­tes­to et­ti. Lüb­nan’da­ki Hiz­bul­lah ha­re­ke­ti ise, sal­dı­rı­la­rı “sa­vaş su­çu ve soy­kı­rım” ola­rak ni­te­le­di. Su­ri­ye’nin baş­ken­ti Şam’da top­la­nan 5 bin­den faz­la ki­şi, “Sal­dı­rı, Arap ül­ke­le­ri­ne yöne­lik sal­dı­rı­dır” pan­kar­tı ta­şı­dı. TÜR­Kİ­YE SO­KAK­LA­RA DÖ­KÜL­DÜ Gaz­ze’ye yö­ne­lik ha­va sal­dı­rı­la­rın­dan do­la­yı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de de çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın ön­der­li­ğin­de pro­tes­to gös­te­ri­le­ri dü­zen­len­di. Ka­dın ve ço­cuk­la­rın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 100’e ya­kın si­vil top­lum ku­ru­lu­şu tem­sil­ci­si İs­tan­bul Be­ya­zıt Mey­da­nı’nı dol­dur­du. Be­ya­zıt Ca­mi­si önün­de saf tu­tu­la­rak, sal­dı­rı­da ölen Fi­lis­tin­li­ler için gı­ya­bi ce­na­ze na­ma­zı kı­lın­dı. Tak­sim Mey­da­nı’nda top­la­nan bir grup da Fi­lis­tin bay­rak­la­rı ta­şı­ya­rak, İs­ra­il’in sal­dı­rı­la­rı­nı bir an ön­ce dur­dur­ma­sı­nı is­te­di. Sal­dı­rı baş­kent An­ka­ra’da da pro­tes­to edil­di. İs­ra­il’in An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği önün­de top­la­nan grup­lar; slo­gan­lar ata­rak, Tür­ki­ye’nin, Fi­lis­tin’e si­ya­si des­tek ver­me­si­ni is­te­di. Ana­do­lu ge­ne­lin­de kent mey­dan­la­rı­nı dol­du­ran ka­la­ba­lık grup­lar, İs­ra­il aley­hi­ne slo­gan­lar at­tı. Bu arada saldırılar Londra’da da protesto edildi. Kensington bölgesindeki İsrail büyükelçiliği önünde gerçekleşen protesto gösterilerine 1500 kişi katıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT