BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk Kı­zı­la­yı’n­dan 11 bin ko­li yar­dım

Türk Kı­zı­la­yı’n­dan 11 bin ko­li yar­dım

Türk Kı­zı­la­yı, Gaz­ze’ye 11 bin gı­da ko­li­si gön­der­di. Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Taş­lı, “İçe­ri­sin­de un, şe­ker, pi­rinç, mer­ci­mek, no­hut, çay, sı­vı yağ, ha­zır çor­ba bu­lu­nan 11 bin ko­li, Afet Ope­ras­yon Mer­ke­zi’nden 10 TIR’­lık kon­voy­la böl­ge­ye doğ­ru yo­la çık­tı.KON­VOY YO­LA ÇIK­TI Türk Kı­zı­la­yı, Gaz­ze’ye 11 bin gı­da ko­li­si gön­der­di. Türk Kı­zı­la­yı Ge­nel Mü­dü­rü Ömer Taş­lı, “İçe­ri­sin­de un, şe­ker, pi­rinç, mer­ci­mek, no­hut, çay, sı­vı yağ, ha­zır çor­ba bu­lu­nan 11 bin ko­li, Afet Ope­ras­yon Mer­ke­zi’nden 10 TIR’­lık kon­voy­la böl­ge­ye doğ­ru yo­la çık­tı. Yar­dım­lar, böl­ge­de­ki 200 bin ih­ti­yaç sa­hi­bi­ne da­ğı­tı­la­cak. Yar­dım­la­rı­mız de­vam ede­cek” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Taş­lı, TIR’la­rın 5 gün için­de Fi­lis­tin hu­du­du­na ula­şa­ca­ğı­nı an­la­ta­rak, “İkin­ci da­ğı­tım­da da ilaç ve sağ­lık mal­ze­me­le­ri gi­de­cek” de­di. İn­san Hak ve Hür­ri­yet­le­ri (İHH) İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, Gaz­ze için acil yar­dım kam­pan­ya­sı baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT