BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şahin: Danıştay yetki sınırını aştı

Şahin: Danıştay yetki sınırını aştı

Bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tı­lan Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, Da­nış­tay’ın ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len bel­de be­le­di­ye­le­riy­le il­gili ka­ra­rı­nı eleş­tir­di.Bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tı­lan Ada­let Ba­ka­nı Meh­met Ali Şa­hin, Da­nış­tay’ın ka­pa­tıl­ma­sı ön­gö­rü­len bel­de be­le­di­ye­le­riy­le il­gili ka­ra­rı­nı eleş­tir­di. Şa­hin, şun­la­rı şöy­le­di: “Ana­ya­sa’nın 153. mad­de­si her­ke­si bağ­lı­yor ama Da­nış­tay’ı ve onun il­gi­li bir da­ire­si gi­biy­miş gi­bi ka­rar ve­ren Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu’nu bağ­la­mı­yor. Da­nış­tay’ın böy­le bir ka­rar ver­me­me­si ge­re­kir­di. Es­ki Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rın­dan Ah­met Gün­del di­yor ki, ‘Da­nış­tay, bu­gün CHP’nin şu­be­si gi­bi ça­lış­mak­ta­dır.’ Bu cüm­le be­ni son de­re­ce üz­dü. Böy­le bir iz­le­ni­mi ka­mu­oyu­na ver­mek, Tür­ki­ye’de yar­gı­yı yıp­ra­tır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT