BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama ile mülakat

Obama ile mülakat

20 Ocak 2009’da ABD Cum­hur­baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ye­min ede­rek dün­ya­nın en kuv­vet­li ada­mı ola­cak. Onun­la ya­pı­lan son bir mü­la­ka­tı nak­le­di­yo­rum:20 Ocak 2009’da ABD Cum­hur­baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma ye­min ede­rek dün­ya­nın en kuv­vet­li ada­mı ola­cak. Onun­la ya­pı­lan son bir mü­la­ka­tı nak­le­di­yo­rum: So­ru: Na­sıl bir ve­ka­le­ti­niz var? Oba­ma: Zan­ne­de­rim kuv­vet­li bir za­fer ka­zan­dık. Ame­ri­kan hal­kı­nın yüz­de 47’si yi­ne John McCa­in’e oy ver­di. So­ru: Seç­men­ler şim­di­den iki yıl son­ra si­zin yö­ne­ti­mi­ni­ze ba­kın­ca ba­şa­rı ka­za­nıp ka­zan­ma­dı­ğı­nı­zı na­sıl an­la­ya­cak­sı­nız? Oba­ma: İç po­li­ti­ka­da Bü­yük Buh­ran’dan be­ri en kö­tü ma­li buh­ra­nın da eko­no­mi­nin dü­zel­di­ği­ni ta­bir ede­ce­ğiz. Bu şe­kil­de ye­ni bir buh­ran ol­ma­ma­sı için ma­li ku­ral­lar koy­mam ge­rek­li. Üc­ret­ler (iyi öde­yen) ve ai­le­ler ken­di­le­ri­ni des­tek­le­ye­cek­le­ri Ame­ri­ka ye­ni ener­ji eko­no­mi­si­ne çe­vir­mek va­kit ala­cak. Dış po­li­ti­ka­da Gu­an­ta­na­mo’yu ka­pa­ta­ca­ğız so­rum­lu bir şe­kil­de gü­ven­li­ği­miz ve ana­ya­sa­mız ta­lep­le­ri or­ta­ya ko­na­cak. ABD kı­ta­la­rı­nı Irak’tan çe­ke­ce­ğim. Af­ga­nis­tan’da­ki du­ru­mu kuv­vet­len­di­re­ce­ğim, sa­de­ce as­ker­li­ce de­ğil dip­lo­ma­tik­çe de. So­ru: Bü­tün kö­tü ma­li ha­ber­ler ön­ce­lik­le­ri­ni­zi de­ğiş­tir­mi­yor mu? Oba­ma: Biz ça­lı­şan ai­le­le­rin yüz­de 95’i için ver­gi ten­zi­li ko­nuş­tuk. 2009 zor bir yıl ola­cak. So­ru: Şim­di de­rin bir şah­si so­ru. Ce­vap ver­me­ye­bi­lir­si­niz. Bü­yü­kan­ne­niz cum­hur­baş­ka­nı ola­ca­ğı­nı­za ina­na­rak mı öl­dü? Oba­ma: Bil­mi­yo­rum. Ama ba­na oy ve­rir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT