BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sarıkamış şehitlerine yürüdüler

Sarıkamış şehitlerine yürüdüler

Sa­rı­ka­mış Ha­re­kâ­tı’nın 94. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­sin­de “Tür­ki­ye Şe­hit­le­ri­ne Yü­rü­yor” adı al­tın­da yü­rü­yüş ger­çek­leş­ti­ril­di.> KARS İHA Sa­rı­ka­mış Ha­re­kâ­tı’nın 94. yıl­dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­sin­de “Tür­ki­ye Şe­hit­le­ri­ne Yü­rü­yor” adı al­tın­da yü­rü­yüş ger­çek­leş­ti­ril­di. Kı­zıl­çu­buk kö­yün­den baş­la­yan 5 ki­lo­met­re­lik yü­rü­yü­şün bir bö­lü­mü­ne ka­tı­lan Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dın, “On­lar va­tan için öl­dü­ler. Bi­zim ge­le­ne­ği­miz­de şe­hit­ler öl­mez. Nur için­de yat­sın­lar. Nur için­de­dir­ler” de­di. So­ğan­lı Dağ­la­rı’ndan ge­çi­le­rek yak­la­şık 5 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Sa­rı­ka­mış Şe­hit­lik Anı­tı’na ka­dar de­vam eden yü­rü­yü­şe Kars Va­li­si Meh­met Ufuk Er­den’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 50 il­den ve 40 üni­ver­si­te­den yak­la­şık 5 bin ki­şi ka­tıl­dı. Prog­ram kap­sa­mın­da anıt önün­de de bir tö­ren dü­zen­len­di. Ko­man­do­la­rın ye­mi­ni­ni din­le­yen Ay­dın, Türk Kı­zı­la­yı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ça­dır­da ye­mek ye­di. Va­tan­daş­la­ra ye­mek da­ğı­tı­lır­ken tar­tış­ma çık­tı. Kav­ga­ya dö­nü­şen olay­da 18 ya­şın­da­ki bir genç bı­çak­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT