BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal da Trab­zon’da de­vam de­di

Bay­kal da Trab­zon’da de­vam de­di

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Be­le­di­ye Sa­ra­yı ve Ata­park Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nin te­mel at­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Trab­zon’da ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de be­le­di­ye baş­kan ada­yı­nın mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı Vol­kan Ca­na­li­oğ­lu ol­du­ğu­nu açık­la­dı.> TRAB­ZON İHA CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, Be­le­di­ye Sa­ra­yı ve Ata­park Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nin te­mel at­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Trab­zon’da ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de be­le­di­ye baş­kan ada­yı­nın mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı Vol­kan Ca­na­li­oğ­lu ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Tö­ren­de ko­nu­şan CHP Li­de­ri Bay­kal, Baş­ba­ka­nın İz­mir ve Trab­zon be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri­ni ka­zan­mak is­te­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Trab­zon bu se­çi­min flaş ken­ti. Baş­ba­kan şah­sen id­di­a sa­hi­bi, Trab­zon’u ala­ca­ğız di­yor. Bu­ra­ya İz­mir’den gel­dim. İz­mir­li­ler di­yor ki, o ka­dar is­ti­yor­san gel de al. Der­si­ni ve­re­cek­ler. Ka­ra­de­niz’den de Trab­zon’dan da bir ders is­ti­yo­rum. Ba­ka­lım el mi ya­man, bey mi ya­man. Ba­ka­lım Baş­ba­ka­nın söy­le­di­ği mi Trab­zon­lu­nun is­te­di­ği mi?” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT