BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan’dan İsrail’e: Bu yan­lış­tan dö­nün!

Erdoğan’dan İsrail’e: Bu yan­lış­tan dö­nün!

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Gaz­ze’yi yer­le bir eden İs­ra­il’in in­san­lık su­çu iş­le­di­ği­ni söy­le­di.Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Gaz­ze’yi yer­le bir eden İs­ra­il’in in­san­lık su­çu iş­le­di­ği­ni söy­le­di. Par­ti­si­nin be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın ila­nı ama­cıy­la Al­tın­dağ Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen top­lan­tı­da söz­le­ri­ne, Gaz­ze’de ya­şa­nan olay­lar se­be­biy­le üzün­tü­le­ri­ni di­le ge­ti­re­rek baş­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Ya­pı­lan bu ope­ras­yon ke­sin­lik­le dün­ya ba­rı­şı­na, ulus­la­ra­ra­sı ba­rı­şa in­di­ril­miş bir çok bü­yük dar­be­dir. Ara­bu­lu­cu­luk üst­le­ne­rek ba­rış ça­ba­la­rı gös­ter­me­mi­ze rağ­men ya­pı­lan bu ope­ras­yon Tür­ki­ye’ye de say­gı­sız­lık ol­muş­tur. Çün­kü bu sa­vun­ma­sız in­san­la­rı kal­kıp da bom­bar­dı­man­la he­le he­le dün ya­pı­lan açık­la­ma­lar­la ‘Bu uzun sü­re­li bir ope­ras­yon ola­cak, bu şöy­le ola­cak, böy­le ola­cak’ ha­la bu den­li bu­nu ucu açık bir şe­kil­de or­ta­ya koy­mak, ba­na gö­re cid­di bir in­san­lık su­çu­dur” de­di. Ope­ras­yo­nun ba­rış ça­ba­la­rı­na göl­ge dü­şür­dü­ğü­nü söy­le­yen Baş­ba­kan, ‘İs­ra­il’i bu yan­lış­tan dön­me­ye, ha­va ope­ras­yon­la­rı­nı bir an ön­ce dur­dur­ma­ya’ ça­ğır­dı. Şid­de­tin yi­ne şid­de­ti do­ğu­ra­ca­ğı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, ya­ra­lı Fi­lis­tin­li­le­rin Tür­ki­ye’ye ge­ti­ri­le­rek te­da­vi edi­le­ce­ği­ni du­yur­du. Er­do­ğan, ‘ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mu da bu in­sa­ni tra­je­di­ye ses­siz ve tep­ki­siz kal­ma­ma­ya ça­ğır­dık­la­rı­nı’ söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT