BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti’de kim­lik si­ya­se­ti ol­maz

AK Par­ti’de kim­lik si­ya­se­ti ol­maz

Er­do­ğan: 70 mil­yo­nu ku­cak­lı­yo­ruz. Hiz­met ve bir­lik si­ya­se­ti­nin ad­re­si­yiz. Kim­se DNA test­le­ri üze­rin­den si­ya­set yap­ma­mı­zı bek­le­me­sin.> Haber Merkezi ANKARA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Al­tın­dağ’da par­ti­si­nin ba­zı be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın açık­lan­dı­ğı top­lan­tı­da hem mu­ha­le­fe­te hem de İs­ra­il’e sert bir şe­kil­de yük­len­di. AK Par­ti’nin hiz­met si­ya­se­ti­nin par­ti­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, “Bi­zi yo­lu­muz­dan sap­tır­mak is­te­yen­ler ola­bi­lir. An­cak, ne al­da­tan ne de al­da­nan ol­ma­yız. Mil­le­te hiz­met­ten şaş­ma­yız” di­ye ko­nuş­tu. “Kim­se biz­den kim­lik­ler üze­rin­den si­ya­si re­ka­be­te gir­me­mi­zi bek­le­me­sin, kim­se biz­den in­san­la­rın DNA test­le­ri­ni yap­ma­mı­zı bek­le­me­sin. Bu tes­ti ya­pan­la­rın kim­li­ği or­ta­da­dır za­ten. Bu tes­ti ya­pan­lar bu ül­ke­yi böl­me gay­re­ti içe­ri­sin­de olan­lar­dır. Bu­nu mil­le­tim ga­yet iyi bi­li­yor” di­yen Baş­ba­kan kim­lik si­ya­se­ti­nin ülkeye ödet­ti­ği­ni bedelleri çok iyi bil­dik­le­ri­ni an­lat­tı. PA­ZAR­LIK KO­NU­SU OLA­MAZ Baş­ba­kan, “Biz va­tan­daş­la­rı­mı­zın et­nik, di­ni ya da kül­tü­rel kim­lik­le­ri­ni pa­zar­lık ko­nu­su yap­ma­dık, yap­ma­yı da red­de­di­yo­ruz. 70 mil­yo­nu bir ara­da ku­cak­la­ya­ma­yan­lar, 70 mil­yo­na ay­nı dil ile ko­nu­şa­ma­yan­la­rın bu ül­ke­ye ka­zan­dı­ra­cak­la­rı tek bir eser ola­maz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kö­mür yar­dım­la­rı­nı mu­ha­le­fe­tin ağ­zı­na sa­kız yap­tı­ğı­nı, ama CHP’nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nın da “Ben de kö­mür da­ğı­ta­ca­ğım” de­di­ği­ni kay­de­den Baş­ba­kan, “Bun­lar sö­züm ona sos­yal de­mok­rat. Bun­la­rın sos­yal­den ne an­la­dık­la­rı­nı bu Tür­ki­ye bir tür­lü an­la­ya­ma­dı” di­ye ko­nuş­tu. Er­do­ğan ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan 18 ilin be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı açık­la­dı. “Aday ola­ma­yan­lar ‘Ben aday ola­ma­dım, Al­lah’a ıs­mar­la­dık’ de­me­me­li. ‘Şim­di, bun­dan son­ra ba­na ne dü­şü­yor’ de­me­li. Ay­nı ka­rar­lı­lık­la yo­la de­vam et­me­li, çün­kü si­ya­set bu” di­ye­rek aday gös­te­ril­me­yen­le­re de me­saj ve­ren Baş­ba­kan,di­ğer par­ti­ler­den AK Par­ti’ye ka­tı­lan 17 be­le­di­ye baş­ka­nı­na da ro­zet­le­ri­ni tak­tı. VEYSEL TİR­YA­Kİ SEM­PA­Tİ­ZAN­LA­RI­NA TEP­Kİ Tö­ren­de­ki ko­nuş­ma­sı­nı “Bü­yük­şe­hi­ri açık­la Baş­ba­kan” di­ye­rek bö­len bir gru­ba tep­ki gös­te­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Ki­mi ne za­man açık­la­ya­ca­ğı­mı­zı biz bi­li­yor­uz me­rak et­me­yin, sa­bır­lı olun” di­ye­rek sus­tur­du. Gru­bun “An­ka­ra Tir­ya­ki” şek­lin­de slo­gan­la­rı­nı sür­dür­me­si üze­ri­ne ise Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bu­ra­ya bir ye­re mal­ze­me ver­mek için gel­diy­se­niz si­ze ba­kı­şım fark­lı olur. Biz AK par­ti­yiz. Bir tak­vim içe­ri­sin­de prog­ram içe­ri­sin­de ne­yi ne za­man ya­pa­ca­ğı­mı­zı çok iyi bi­li­riz. Onun için de üç beş ki­şi­nin de­me­siy­le kal­kıp da tak­vi­mi­mi­zi de­ğiş­tir­me­yiz” şek­lin­de çı­kış­tı, sa­lo­nu dol­du­ran par­ti­li­ler ise gru­bu yu­ha­la­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan çe­şit­li par­ti­ler­den ay­rı­la­rak AK Par­ti’ye ge­çen 17 be­le­di­ye baş­ka­nı­na par­ti­si­nin ro­ze­ti­ni tak­tı. 18 baş­ka­na ‘de­vam’ de­di Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, be­le­di­le baş­kan aday­la­rı için 46 il­den 18’inin de­ğer­len­dir­me­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. 15 Ocak iti­ba­riy­le tüm aday­la­rı­nı açık­la­mış ola­cak­la­rı­nı kay­de­den Er­do­ğan’ın dün açık­la­dı­ğı ve de­vam ka­ra­rı al­dı­ğı baş­kan­lar şun­lar: Adı­ya­man: Ne­cip Bü­yü­kas­lan Ak­sa­ray: Nev­zat Bal­ta Bi­le­cik: Se­lim Yağ­cı Ba­lı­ke­sir: Sab­ri Uğur Bo­lu: A­la­at­tin Yıl­maz Bur­dur: Se­ba­hat­tin Ak­ka­ya De­niz­li: Ni­hat Zey­bek­çi Ela­zığ: Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu Ka­ra­bük: Hü­se­yin Eren Ki­lis: Ab­di Bu­lut Muş: Nec­met­tin De­de Nev­şe­hir: Ha­san Ün­ver Ri­ze: Ha­lil Ba­kır­cı Si­vas: Sa­mi Ay­dın Te­kir­dağ: Ah­met Ay­gün To­kat: Ad­nan Çi­çek Van: Bur­han Ye­ni­gün Yoz­gat: Yu­suf Ba­şer
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT