BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ame­ri­ka’ya ko­lay­lık

Ame­ri­ka’ya ko­lay­lık

Ni­san ayın­da, 1915 olay­la­rı­nın 94. yı­lı mü­na­se­be­tiy­le, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Oba­ma, her yıl­ki ge­le­ne­ği sür­dü­re­rek, Er­me­ni­le­re, uğ­ra­dık­la­rı fe­lâ­ket­ten do­la­yı baş­sağ­lı­ğın­da bu­lu­na­cak. Er­me­ni­ler, yıl­lar­dan be­ri 1915 teh­cî­ri için ABD baş­ka­nı­nın soy­kı­rım ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­sı için her ça­re­yi de­ne­di­ler, ba­şa­ra­ma­dı­lar. Se­çim kam­pan­ya­sın­da Oba­ma böy­le bir va­at­te bu­lun­du­ğun­dan bu yıl çok ümit­li­ler.Ni­san ayın­da, 1915 olay­la­rı­nın 94. yı­lı mü­na­se­be­tiy­le, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Oba­ma, her yıl­ki ge­le­ne­ği sür­dü­re­rek, Er­me­ni­le­re, uğ­ra­dık­la­rı fe­lâ­ket­ten do­la­yı baş­sağ­lı­ğın­da bu­lu­na­cak. Er­me­ni­ler, yıl­lar­dan be­ri 1915 teh­cî­ri için ABD baş­ka­nı­nın soy­kı­rım ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­sı için her ça­re­yi de­ne­di­ler, ba­şa­ra­ma­dı­lar. Se­çim kam­pan­ya­sın­da Oba­ma böy­le bir va­at­te bu­lun­du­ğun­dan bu yıl çok ümit­li­ler. Ay­nı za­man­da ABD Kon­gre­si’nde, Türk­le­rin soy­kı­rım yap­tık­la­rı­nın ka­bu­lü öner­ge­si tek­rar­la­na­cak­tır. Se­na­to’ya baş­kan­lık yet­ki­si de bu­lu­nan ABD baş­kan yar­dım­cı­sı Bi­den, çey­rek asır Se­na­to’da Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın söz­cü­lü­ğü­nü yap­mış­tır. Tem­sil­ci­ler Mec­li­si baş­ka­nı Ka­li­for­ni­ya mil­let­ve­ki­li Pe­lo­si Ha­nım, eya­le­tin­de seç­me­ni Er­me­ni­le­re 30 yıl­dan be­ri ver­di­ği sö­zü tu­ta­ma­ma­nın hın­cı için­de­dir. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hil­lary Clin­ton Ha­nım bi­le, se­çim kam­pan­ya­sın­da Er­me­ni­le­re söz ver­di. Was­hing­ton’da, her yı­lın Ni­san’ın­da Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın Tür­ki­ye’ye ta­ar­ru­zu­nu püs­kürt­mek için, Ame­ri­ka’da­ki güç­le­ri ma­lûm bu­lu­nan Ya­hu­di­ler, bi­rin­ci de­re­ce­de et­ki­li ol­du­lar. Bu yıl için ay­nı du­rum şüp­he­li­dir. Zi­ra Tür­ki­ye’nin Su­ri­ye, İran, bil­has­sa Ha­mas’la sa­mi­mi­ye­ti, İs­ra­il’i zo­ra sok­muş­tur. Böy­le­si­ne bir at­mos­fer­de Ay­dın­lar‘ın sür­priz bir za­man­la­ma ile, Er­me­ni­ler­den özür di­le­me­si, Ame­ri­ka’nın soy­kı­rım id­di­ası­nı des­tek­le­me­si­ni ko­lay­laş­tı­rı­cı ma­hi­yet­te­dir. Türk­ler bi­le ka­bûl edi­yor di­ye­cek­ler­dir. Bu çe­şit ter­tip­le­rin na­sıl oluş­tu­rul­du­ğu bi­zim bil­gi­miz da­hi­lin­de­dir. Hiç bek­len­me­dik bir za­man­da Türk’e bü­yük if­ti­ra eden bu bil­di­ri için Was­hing­ton’ın ik­na gü­cü mut­la­ka ha­re­ket hâ­lin­de­dir. Res­mî ve ide­olo­jik ta­rih bas­kı­sın­dan ya­ka sil­ken, za­ten ço­ğu ta­ri­hi­mi­zi bil­me­yen ve be­ğen­me­yen Ay­dın­lar, 1915’te suç­lu ol­du­ğu­mu­za inan­mak­ta zor­luk çek­me­miş­ler­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT