BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UZMANLARDAN Memur, işçi ve işverene rehber

UZMANLARDAN Memur, işçi ve işverene rehber

SSK, Bağ-­Kur, E­mek­li San­dı­ğı far­k et­mez... Ye­ni ka­nun ne­ler ge­ti­ri­yor? Bun­la­rı ve na­sıl e­mek­li o­la­ca­ğı­nı­zı Tür­ki­ye’den öğ­re­ne­bilir­si­niz... ‘Sosyal Güvenlik’ uzmanı Şerif Akcan ve ‘İh­ti­yar­lık Si­gor­ta­sı’ uz­ma­nı Lüt­fi Kök­sal; ileteceğiniz her tür­lü so­ru­ya yılların tecrübesiyle ce­vap ve­re­cek.HER KONUDA SORUN, CEVAP VERELİM SSK, Bağ-­Kur, E­mek­li San­dı­ğı far­k et­mez... Ye­ni ka­nun ne­ler ge­ti­ri­yor? Bun­la­rı ve na­sıl e­mek­li o­la­ca­ğı­nı­zı Tür­ki­ye’den öğ­re­ne­bilir­si­niz... ‘Sosyal Güvenlik’ uzmanı Şerif Akcan ve ‘İh­ti­yar­lık Si­gor­ta­sı’ uz­ma­nı Lüt­fi Kök­sal; ileteceğiniz her tür­lü so­ru­ya yılların tecrübesiyle ce­vap ve­re­cek. AKILLARDA SORU İŞARETİ KALMAYACAK >> 1 E­kimde yü­rür­lü­ğe gi­ren Sos­yal Gü­ven­lik Ka­nu­nu ça­lı­şa­nın dün­ya­sın­da ne­le­ri de­ğiş­tir­di >> İş­çi, me­mur ve iş­ve­re­nin ye­ni s­ta­tü­de­ki du­ru­mu ne­dir? Hiz­met bir­le­şi­mi na­sıl ya­pı­lır >> 10 yıl SSK’ya, 5 yıl da Bağ-­Kur’a p­ri­mi ya­tan ça­lı­şa­nın hiz­met bir­leş­tir­me­si na­sıl o­la­cak >> P­rim gün sa­yı­sı ta­mam o­lan he­men e­mek­li o­la­bi­lir mi, yoksa ya­şı mı bek­le­mek zo­run­da >> ­Kaç gün i­zin kul­la­na­bi-­li­rim? Do­ğum iz­ni kaç gün? Er­kek­ler de do­ğum iz­ni kul­la­na­bi­lir mi >> ­Do­ğum ve sa­kat­lık yar­dı­mı kim­le­re ö­de­nir? İş­siz­lik ma­a­şı i­çin ne ka­dar ça­lış­mak ge­re­kir BİZE YAZIN e-mail: calisandunyasi@tg.com.tr faks: 0.212 454 31 00 YAKINDA BAŞLIYOR
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT