BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculukThe Trans­por­ter ma­ce­ra­sı ya­yın­lan­dı­ğı gün­den iti­ba­ren gi­şe re­kor­la­rı­na im­za at­mış­tı. Fil­min Fran­sa’da­ki iz­le­yi­ci sa­yı­sı 1.5 mil­yo­nu ge­çer­ken dün­ya ça­pın­da­ki ha­sı­la­tı 50 mil­yon do­la­rı aş­tı. Se­ri­nin üçün­cü fil­mi­nin hem ha­sı­lat açı­sın­dan, hem de ak­si­yon sah­ne­le­ri ba­kı­mın­dan çı­ta­yı da­ha da yük­selt­me­si ge­re­ki­yor­du. Çe­kim­le­ri 18 Şu­bat - 9 Tem­muz 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len “Trans­por­ter 3”, li­mit­siz dö­vüş ve ta­kip sah­ne­le­ri, ak­ro­ba­tik ha­re­ket­le­riy­le ilk iki bö­lü­mü arat­mı­yor. Ta­şı­yı­cı 3’de Frank Mar­tin bi­le­ği­ne bağ­la­nan bu­bi tu­za­ğı ile Mar­sil­ya’da­ki Uk­ray­na Çev­re Ko­ru­ma Ajan­sı Baş­ka­nı Leo­nid Va­si­lev’in ka­çı­rı­lan kı­zı Va­len­ti­na’yı gü­ven­li bir şe­kil­de Stutt­gart ve Bu­da­peş­te üze­rin­den Ka­ra­de­niz kı­yı­sın­da­ki Odes­sa’ya gö­tür­mek için yol­cu­lu­ğa çı­kar. Yol­cu­luk sı­ra­sın­da Mü­fet­tiş Tar­co­ni’nin yar­dı­mı­nı alan Frank’i sa­yı­sız zor­luk­lar bek­le­mek­te­dir. Bir yan­dan bu işi al­ma­sı için bas­kı ya­pan in­san­lar­la uğ­ra­şır­ken bir yan­dan da Va­si­lev ta­ra­fın­dan gön­de­ri­len ajan­lar­la ba­şa çık­mak zo­run­da­dır. Sü­rek­li alay­cı ta­vır ta­kı­nan Va­len­ti­na’nın iş ­bir­li­ği yap­mak­tan uzak ha­va­sı da işi­ni zor­laş­tı­rır. Ha­yat­la­rı­nı teh­dit eden bir­çok sal­dı­rı­dan kıl­pa­yı kur­tu­la kur­tu­la kaç­ma­ya ça­lı­şan Frank ile Va­len­ti­na kı­sa sü­re­de bir­bir­le­ri­ne aşık ola­cak­lar­dır. Filmin künyesi TAŞIYICI 3 Transporter 3 *** Yönetmen: Olivier Megaton Senaryo: Luc Besson, Robert Mark Kamen Oyuncular: Jason Statham, Natalya Rudakova, François Berleand, Robert Knepper Tür: Aksiyon BOL AKSİYON VE MACERA Dövüş, takip ve akrobatik hareketlerle ilk iki bölümünü aratmayan “Taşıyıcı 3” izleyicilerin beklentilerini karşılayacak gibi... AVUSTRALYA Yönetmenliğini Baz Luhrmann yaptığı filmin oyuncuları Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters ile David Wenham. İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın he­men ön­ce­sin­de ge­çen bu ro­man­tik ma­ce­ra­da ün­lü ak­trist Ni­co­le Kid­man, çok uzak­lar­dan ve bam­baş­ka bir kül­tür­den ge­len İn­gi­liz aris­tok­rat “Lady Sa­rah Ash­ley” ola­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Ken­di­si­ne mi­ras ka­lan top­rak­la­rı al­mak için ge­len Lady Sa­rah, böl­ge­nin yer­li­le­rin­den olan sert mi­zaç­lı ve bir o ka­dar da ka­ba olan Dro­ver (Hugh Jack­man) ile ay­nı saf­ta yer al­mak is­te­me­se de bu­na mec­bur ka­lır. Bu­lun­duk­la­rı yer­den mil­ler­ce uzak­ta olan bu dün­ya ha­ri­ka­sı top­rak­la­ra va­ra­bil­mek için uzun bir yol kat et­tik­ten son­ra Dar­win isim­li bu şeh­rin Pe­arl Har­bor’a sal­dı­ran Ja­pon kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan bom­ba­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nir­ler. Za­rif ve ka­ba; yer­li ve şe­hir­li; inat ve tut­ku, aşk ile sa­vaş ara­sın­da in­ce­lik­le örül­müş bu hi­ka­ye iz­le­yen­le­rin ak­lı­na ka­zı­na­cak! BOLT Chris Wil­li­ams’ın yö­net­ti­ği ve John Tra­vol­ta, Tho­mas Ha­den Church, Wo­ody Har­rel­son ile Ber­ni­e Mac’in ses­len­dir­di­ği ani­mas­yon film Bolt’ta, te­le­viz­yon yıl­dı­zı bir kö­pe­ğin ha­ya­tı an­la­tı­lı­yor. Bolt ad­lı kö­pek, çık­tı­ğı te­le­viz­yon şo­vun­da çe­şit­li gör­sel efekt­ler­le ya­pı­lan sü­per güç­le­ri­nin ger­çek ol­du­ğu­na inan­mak­ta­dır. Da­ha da ün­lü ol­ma hır­sı­na ka­pı­la­rak so­lu­ğu New York’ta alır ve as­lın­da di­şi bir ke­di olan Bay Mit­tens ile ta­nı­şır. Ye­ni dost­la­rı ara­sın­da Rhi­no ad­lı bir hams­ter de var­dır. Fil­min ikin­ci ya­rı­sın­da sa­hip ol­du­ğu­nu zan­net­ti­ği güç­le­re as­lın­da sa­hip ol­ma­dı­ğı­nı keş­fe­der. YAĞMURDAN SONRA Os­man Şa­hin’in “Üzüm Bağ­la­rı” ad­lı öy­kü­sün­den esin­le­ni­le­rek ya­zı­lan ve çe­kim­le­ri Gök­çe­ada’da ger­çek­leş­ti­ri­len Yağ­mur­dan Son­ra’nın yö­net­men­li­ği­ni Gör­kem Tur­gut üst­len­miş. Ser­han Ya­vaş, Pe­lin Ba­tu, Tu­ran Öz­de­mir ile De­mir Ka­ra­han’ın oy­na­dı­ğı film­de iz­le­yi­ci­ler ya­kın ta­ri­hi­miz­le de yüz­le­şe­cek. 12 Ey­lül as­ke­ri dar­be­si son­ra­sın­da tu­tuk­la­nan Nu­ri, ce­za­sı­nı ta­mam­la­ma­sı­na 9 ay ka­la Gök­çe­ada Ya­rı Açık Ce­za­evi­ne sevk edi­lir. Bu olay, olum­lu bir ge­liş­me gi­bi gö­rün­se de ce­za­evi mü­dü­rü Ha­lim Özay’ın kar­şıt gö­rüş­lü ol­ma­sı Nu­ri için san­cı­lı gün­le­rin baş­la­ya­ca­ğı­nın ha­ber­ci­si­dir. Ka­der bu ya, Nu­ri aşk­la da ce­za­evin­de ta­nı­şır. Üs­te­lik aşık ol­du­ğu ka­dın can düş­ma­nı­nın ka­rı­sı Sum­ru’dur. ŞEYTANIN PABUCU Tur­gut Ya­sa­lar ile Hi­lal Bak­ka­loğ­lu’nun yö­net­ti­ği ve Fa­tih Ürek, Ay­sun Ka­ya­cı, Ba­rış Fa­lay ile Yıl­maz Gru­da’nın oy­na­dı­ğı fi­lm­de, yaş­lı ab­la­sı Ne­ba­hat ile bir­lik­te ya­şa­yan, za­ma­nı­nı ku­mar­da pa­ra kay­be­de­rek ge­çi­ren Bur­han’ın tra­ji­ko­mik hi­kâ­ye­si­ni an­la­tı­lıyor. Bir sü­rü sah­te kim­li­ğin kol gez­di­ği, do­lan­dı­rı­lanla do­lan­dı­rı­cı­la­rın bir ip­te cam­baz­lık yap­ma­ya kalk­tı­ğı bir at­mos­fer­de ge­çi­yor. Tam bir mas­ke­li ba­lo­yu an­dı­ran bu or­tam­da fil­min kah­ra­man­la­rı “şey­ta­na pa­bu­cu­nu ters giy­dir­me­ye” ça­lı­şı­yor­lar.
Kapat
KAPAT